nieuws

14 vragen aan de NVWA over het handhavingsbeleid

Wetgeving & Toezicht

Hoe maakt de NVWA keuzes in de handhaving van de levensmiddelenwetgeving? Waar liggen de prioriteiten? Hoe past zelfregulering daarin? Hoe wordt er omgegaan met Wet openbaarheid van bestuur (Wob)? In dit artikel gaat de toezichthouder in op een 14-tal vragen uit de industrie.

14 vragen aan de NVWA over het handhavingsbeleid

Jaap Roording, hoofd juridische zaken bij de NVWA lichtte op het Food Law Event van VMT in juni toe waarop de toezichthouder haar handhavingsbeleid baseert en hoe prioriteiten worden gesteld bij de inzet van capaciteit. De presentatie van Roorda is hier terug te vinden.

Aan de hand van integrale ketenanalyses (risicogericht en kennisgedreven) stelt de NVWA ieder jaar de prioriteiten in toezicht en handhaving vast. Voedselveiligheid is en blijft het onderwerp waar verreweg de meeste capaciteit naartoe gaat. Dat blijkt ook uit onderstaande taartdiagram.

Vanuit de bezoekers van het Food Law Event leefden een aantal vragen. Daarvan beantwoordt de NVWA er nu een aantal via VMT.

 1. Hoe verhoudt interventiebeleid van de NVWA zich tot het meer algemene interpretatie en beleid vanuit de ministeries van VWS en LNV? Met andere woorden, in hoeverre is er bemoeienis vanuit de ministeries?

Antwoord: Het Toezichtskader van 2015, opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  bevat de principes voor toezicht en handhaving door de NVWA. één van de daarin genoemde punten betreft het door de NVWA opstellen van een aangescherpt effectief en uniform interventiebeleid. Interventiebeleid is een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Ze worden opgesteld door de NVWA en, voor vaststelling daarvan, afgestemd met het betreffende ministerie.

 1. In het voorgaande antwoord gaat het met name over interventie. Dat klinkt erg reactief. Is er ook prospectief beleid?

Antwoord: De NVWA werkt kennisgedreven en risicogericht. In dat kader maakt zij onder andere Integrale Keten- en risicoanalyses, en ‘Staten van..’. Dergelijke analyses helpen om het toezicht risicogerichter te maken en beter af te stemmen op ontwikkelingen. De NVWA houdt middels inspecties toezicht en als er een overtreding wordt geconstateerd volgt er een interventie overeenkomstig het van toepassing zijnde interventiebeleid. Voor meer informatie zie het Jaarplan 2019 van de NVWA.

 1. NVWA streeft naar uniforme regelgeving en handhaving. Hoe past zelfregulering in dat plaatje?

VWA-inspectie-imageAntwoord: In bepaalde sectoren zijn er verschillende initiatieven op het gebied van zelfregulering. Voorbeelden hiervan zijn private kwaliteitssystemen en Gidsen voor Goede praktijken. Bij Gidsen voor Goede praktijken is onder andere de NVWA betrokken. Dit betekent niet dat zelfregulering het toezicht vervangt. De NVWA blijft ook in geval van zelfregulering toezicht houden.

 1. Een vraag over Ketenborging: worden IFS/BRC Food certificaten altijd geaccepteerd of alleen indien alle grondstoffen tijdens de audit aantoonbaar zijn beoordeeld?

Antwoord: In infoblad 64 wordt toegelicht hoe een bedrijf de borging van gevaren van grondstoffen kan uitvoeren. Één van de opties is dat de leverancier is gecertificeerd door een schema dat is geaccepteerd op ketenborging.nl. Voorwaarde is dat de gevaren van de betreffende grondstoffen (dus de grondstoffen die worden geleverd aan het bedrijf) worden beoordeeld tijdens de audits, uitgevoerd door het geaccepteerde schema.

 1. Welke voorbeelden van strafrechtelijke handhaving kunt u noemen?

Antwoord: In sommige wetten is expliciet aangegeven dat er strafrechtelijk wordt gehandhaafd en wanneer. Bijvoorbeeld de Wet verbod pelsdierhouderijen en Meststoffenwet. Daarnaast heeft de NVWA in haar Algemeen Interventiebeleid in paragraaf 2.2 aangegeven wanneer strafrechtelijke handhaving in beeld kan komen.

 1. Gaat de NVWA artificial intelligence en algoritmen inzetten bij de verdeling van haar capaciteit/risico georiënteerd toezicht?

Antwoord: Op dit moment is dat niet aan de orde.

 1. Komt er een special meldpunt bij het ministerie voor issues tussen het bedrijfsleven en de NVWA?

Antwoord: Op dit moment is dat niet aan de orde.

 1. Over de informatie die bedrijven verstrekken aan de NVWA: is alle informatie opvraagbaar (in het kader van de Wob)?

Antwoord: In principe is alle informatie waarover de NVWA beschikt opvraagbaar voor derden. Wel gelden er wettelijke bepalingen zoals de Wet openbaarheid van bestuur en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op basis waarvan bepaalde informatie niet hoeft te worden verstrekt. Indien informatie over bepaalde bedrijven wordt opgevraagd  middels een Wob-verzoek, zal de NVWA de stukken die onder het Wob-verzoek vallen voor een zienswijze voorleggen aan het desbetreffende bedrijf. Na beoordeling van de zienswijze zal de NVWA al dan niet verstrekken.

 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 20 juni een rapport over opkomende voedselveiligheidsrisico’s gepubliceerd. Wat is de reactie van NVWA hierop?

Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antwoord: In de aanbiedingsbrief aan de kamer d.d. 20 juli 2019 heeft minister Bruins aangeven het rapport de bestuderen en na de zomer met een reactie te komen. (deze is er inmiddels, red.) Vooralsnog zal de NVWA geen aparte reactie geven.

 1. Voedselveiligheid staat bij NVWA nummer 1, maar hoe zit het dan met handhaving op misleiding?

Antwoord: In het jaarplan 2019 van de NVWA staat het tegengaan van misleiding expliciet opgenomen voor de sectoren Industriële productie, Bijzondere eet- en drinkwaren, Horeca- en ambachtelijke productie. Ook in het document ‘De eerste Staat van de Voedselveiligheid’ d.d. juni 2018) staat het voorkomen van misleiding genoemd. Het voorkomen van misleiding is een integraal onderdeel van de handhaving van de NVWA.

 1. Waarom bestaat er geen Europese kennisbank voor de classificatie (ernst) van voedselveiligheidsrisico’s? Voorheen was er wel een kennisbank in Nederland door NVWA.

Antwoord: Hierover is geen informatie bekend.

 1. NVWA geeft geen advies. Maar er is verschil in interpretatie mogelijk bij de wetgeving. Hoe komen wij nauwkeurig te weten wat de interpretatie van de NVWA is?

Antwoord: 1. Op de website van de NVWA bestaat de mogelijkheid om een vraag te stellen over de verplichtingen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving, daarnaast zijn er webdossiers en infobladen. 2. Nalevingshulp (zie Algemeen Interventiebeleid NVWA).

 1. NVWA geeft infobladen uit, bijvoorbeeld nr. 85 over Listeria. In hoeverre is er Europese afstemming over de infobladen?

Antwoord: Het betreft interpretaties van relevante regelgeving door de NVWA zelf.

 1. De Belgische FAVV heeft andere prioriteiten. Veel nadruk op chemische veiligheid (Formaldehyde, cafeïne, mycotoxinen). Waarom zijn er in de EU niet dezelfde prioriteiten?

Antwoord: Hierover is geen informatie bekend.

Reageer op dit artikel