nieuws

Industrie nog vrij onbekend met BRC Food 8

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Industrie nog vrij onbekend met BRC Food 8

Maar liefst 65% van de deelnemers aan het webinar ‘Menselijk handelen de nieuwe norm?’ van KTBA gaf aan dat dit webinar hun eerste kennismaking was met versie 8 van de BRC Food. Slechts 15% gaf aan de belangrijkste wijzigingen te kennen terwijl nog eens 20% hierover nog vragen heeft. Hen allen wacht een flinke klus om hun bedrijf te laten voldoen aan de nieuwe norm. 18% denkt hiervoor zelfs meer dan 160 manuren nodig te hebben.

BRC Food 8 is augustus dit jaar verschenen. De norm is op de site van BRC gratis de down loaden, ook een Nederlandse versie. Voor de behorende handleiding moet £ 125 worden betaald.

In september gaat BRC de door hen aangestelde Approaved Training Partners (ATP) opleiden, die op hun beurt vanaf oktober consultants, auditoren en bedrijven hierover gaan informeren. Nederland kent drie ATP-ers: Aldo Rus (KTBA), Lisette Stam (ISACert) en Ruud Wolters (LRQA).

Onduidelijkheid rond 1 februari 2019

Bedrijven zullen vanaf 1 februari 2019 tegen versie 8 worden getoetst. Die ingangsdatum zorgt voor verwarring, vooral bij bedrijven die niet exact weten wanneer zij begin volgend jaar (on)aangekondigd zullen worden geaudit. Verschillen in beide normen kunnen namelijk onbedoeld voor tekortkomingen zorgen.

Desgevraagd geeft Rus van de overgangsproblemen op een later moment een voorbeeld. “In BRC Food 8 staat dat bedrijven alleen nog hun leveranciers van primaire verpakkingen moeten beoordelen; het woord primair is toegevoegd. Versie 7 schrijft alle leveranciers van verpakkingsmateriaal voor. Stel dat je voor versie 8 gaat en de leveranciers van omverpakkingen niet meer beoordeelt en je wordt nog in januari tegen versie 7 geaudit, dan kan dat tot een tekortkoming leiden.”

Vandaar dat Rus bedrijven adviseert om over het auditmoment contact op te nemen met hun certificatie-instelling en bij hen aan te geven dat zij graag met BRC proactief aan de slag willen.

GFSI 7.1 norm

BRC 7 is sneller dan gebruikelijk (elke vier jaar) ingevoerd wat te maken heeft met de komst van de GFSI 7.1. norm april 2017 met daarin de eisen van retailers en voedingsmiddelenproducenten waaraan voedselveiligheidsstandaarden als BRC, maar ook IFS, FSSC 22000 e.d., minimaal moeten voldoen.

Belangrijke wijzigingen in deze benchmark norm zijn omgevingsonderzoek, fooddefense, het verlagen van de auditlast, de komst van de FSMA (importeisen Verenigde Staten), voedselveiligheidscultuur, scope (huisdiervoeding) en etiketteringseisen (i.v.m. vele recalls).

Belangrijke wijziging in het auditprotocol is dat bedrijven voortaan alleen kunnen kiezen voor volledig (kantoor en werkvloer) onaangekondigde audits of volledig aangekondigde audits, de mogelijkheid van het alleen auditen van de fabriek komt dus te vervallen.

Twee nieuwe hoofdstukken in versie 8

BRC Food 8 kent twee nieuwe hoofdstukken. In hoofdstuk 8 zijn alle eisen ten aanzien van high risk en (ambient) high care bijeengebracht, voorheen stonden die verspreid door de norm. Hoofdstuk 9 is een aanvullende, vrijwillige module voor handelsgoederen. Broens: “Uitzondering daarop is wanneer de handelsgoederen hetzelfde zijn als de geproduceerde goederen. Vallen die onder de scope van de BRC en zijn die op de productielocatie fysiek aanwezig, dan is de producent verplicht om aan de eisen in hoofdstuk 9 te voldoen.”

Volgens consultant Jori Broens laat de GFSI de HACCP principes van de Codex Alimentarius voorzichtig los om daarmee ruimte te maken voor bijvoorbeeld de zogeheten ‘preventive controles’ van de FSMA.

Major issues Versie 8

De BRC Food 8 kent diverse belangrijke wijzigingen. Zo wordt er veel nadruk gelegd op de bedrijfscultuur en de kritische rol daarbij van de medewerkers. Daarbij moet de betrokkenheid van het senior management kunnen worden aangetoond. Andere ‘majors’ zijn fraude/productintegriteit (VACCP) en fooddefense (TACCP).

Bedrijfscultuur als kritisch beschouwd

“BRC beschouwt de kwaliteits- en voedselveiligheidscultuur in bedrijven als kritisch”, aldus Aldo Rus van KTBA. Het senior management moet in paragraaf 1.1.2. daarvoor op papier een plan opstellen, hoe dit vorm te geven, dus welke (verbeter)activiteiten ga je wanneer uitvoeren en hoe verifieert men dat?

Een vraag van een deelnemer over hoe bedrijven dat alles kunnen verifiëren, kon Rus nog geen goed antwoord geven; hij verwacht dat de BRC in aanvullende guidelines meer zal aangeven. “Wacht daar niet op. Meet en leg het aantal signalen vast, maar ga ook na waarom je die niet hebt ontvangen als er iets is misgegaan en je bijna zeker weet dat mensen de fout wel moeten hebben gezien.”

Paragraaf 1.1.5. verplicht medewerkers om issues proactief te melden, bijvoorbeeld als producten buiten de specificaties of zaken die afbreuk doen aan de voedselveiligheid. Paragraaf 1.1.6. gaat nog een stap verder en verplicht het senior management hiervoor een systeem, bijvoorbeeld een klokkenluidersregeling, ideeënbus of telefoonnummer, te hebben dan wel te organiseren.

Betrokkenheid senior management

Rus: “Belangrijk is dat het seniormanagement de signalen oppakt, daar iets mee doet en ook vastlegt zodat hij/zij dit kan aantonen bij een audit.” Onder senior management moet volgens Rus verstaan worden: degene die de eindverantwoordelijkheid heeft over de productie.

Bij een klein bedrijf zal dat al snel de eigenaar/directeur zijn, bij een groter bedrijf kan die verantwoordelijkheid gedelegeerd zijn naar de vestigingsdirecteur of productiedirecteur. Met die laatste vergiste Rus zich, wat hij direct daarna indirect corrigeerde met de aanvullende opmerking: “Waar het om gaat is dat het senior management zowel verantwoordelijk is voor de kwaliteit/voedselveiligheid als de productie.”

Geautoriseerde medewerkers

BRC 8 legt ook sterker dan in de huidige versie de nadruk op het benoemen van geautoriseerde medewerkers, vooral voor situaties die kritisch kunnen zijn voor de voedselveiligheid. “Een dergelijk iemand heeft dus de kennis en kunde, maar ook de bevoegdheid om die taken uit te voeren.”

Voorbeeld van dergelijke taken in BRC 7 zijn de verificatie van de CCP’s, aanpassen in registraties, het inschatten van de gevolgen van non-conformities, toegang tot chemicaliën, treffen van corrigerende maatregelen na glasbreuk en verwijderen van uit de lijn gestoten producten.

BRC 8 gaat nog een stapje verder en schrijft ook geautoriseerde medewerkers voor in geval van taken/activiteiten als: toegang krijgen tot productie en/of opslag; vrijgave na onderhoud of storing en voor aanpassingen aan het CIP-systeem en andere apparatuur die kritisch zijn voor de voedselveiligheid en printerinstellingen (zoals THT en TGT).

Rus: “Staat de toegangscode van de metaaldetector nog op 0000 of 1234, ik vrees dat veel kijkers dit herkennen. Zorg dat alleen geautoriseerde personen de instellingen kunnen aanpassen en zorg ervoor dat je kunt aantonen wie dat zijn, waarvoor zij bevoegd zijn en dat zij de juiste scholing hebben gehad om hun taken goed uit te kunnen voeren.”

Fraude/integriteit uitgebreid

Woorden als integriteit en authenticiteit worden vaker en breder, door de gehele norm, verspreid gebezigd. Belangrijke verandering is het hebben van een assessment plan waarin dus ook de zo proactief mogelijk genomen maatregelen om de risico’s te verlagen, zijn vastgelegd. Productinspecties en labtesten zijn reactieve beheersmaatregelen.

Broens: “Ga bijvoorbeeld met Inkoop in gesprek. Bij welke leveranciers wordt een grondstof ingekocht? Hoe is de relatie met deze leveranciers? Waar komt de grondstof vandaan? Heeft het zin om deze leverancier te auditen? Enzovoorts.”

Fooddefense uitgebreid naar interne bedreigingen

Ook ten aanzien van Fooddefense zijn in versie 8 de eisen flink aangescherpt. Behalve naar externe dreigingen benoemt de BRC nu (als eerste) expliciet ook het meenemen van interne bedreigingen, dus die van eigen medewerkers. “Bekend voorbeeld is de ontslagen medewerker bij een vliegtuigcateraar die na de metaaldetector naalden in broodjes stopte. Neem dit soort dreigingen mee in je risicoanalyse.”

Maar ook bij de leveranciersbeoordeling moet fooddefense voortaan worden meegenomen, ook hier dus weer de nadruk op (externe) mensen. Behalve de jaarlijkse review moet na elk incident of nieuwe risico’s, denk aan iets dat in het nieuws is gekomen of een verbouwing, de risicoanalyse opnieuw worden uitgevoerd en zo nodig te worden aangepast. Broens: “Overigens geldt dit door het jaar heen aanpassen ook voor de frauderisicoanalyse.”

Erg veel werk om te implementeren

Aardig zijn de vragen die KTBA de deelnemers stelt. Daarmee verkrijgen de consultants inzicht in de problemen, maar ook de voortvarendheid en ondersteuning die bedrijven nodig hebben om na 1 februari met succes het BRC certificaat te behalen.

Zo ook vraag aan de deelnemers hoe veel manuren zij denken nodig te hebben om te voldoen aan de aangescherpte en nieuwe eisen? 11% schat dit op 40 uur, 37% op 80 uur, 33% op 160 uur en terwijl altijd nog 18% denkt ook daaraan niet genoeg te hebben.

Forse inspanning vraagt om op tijd te beginnen

Afgezien van factoren als bedrijfsgrootte en wel/niet er al mee te zijn begonnen, lijkt mede gelet op dat twee derde van de deelnemers nog niet eens is begonnen, één ding over duidelijk: het gros van de bedrijven van de deelnemers aan het webinar staat voor een flinke uitdaging.

Dat 43% van hen nog dit jaar of in januari volgend jaar tegen BRC 7 zal worden gecertificeerd en 34% op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2019 zal worden geaudit, doet daar niets aan af.

Hopelijk behoort het overgrote deel van de 27% van de bedrijven die aangaven dat zij het eerste kwartaal voor de BRC Food zullen worden geaudit bij de een derde van de bedrijven die aan het begin van het webinar aangaven al bezig te zijn met het implementeren van de BRC Food 8.

Food Safety Event

Op het Food Safety Event dat VMT op 29 november organiseert in Amersfoort komen onderwerpen als bedrijfscultuur ook uitgebreid aan bod, bijvoorbeeld in de sessie Ethiek in kwaliteitsmanagement waarbij op een zeer interactieve manier de grenzen van wat wel/niet acceptabel is en hoe daarmee om te gaan, worden onderzocht.

Reageer op dit artikel