artikel

IFS Food evolueert naar versie 7

Voedselveiligheid & Kwaliteit

IFS Food evolueert naar versie 7

Nederland is voor IFS een belangrijke markt geworden. De komende jaren wordt een verdere stijging van het aantal IFS-certificaten verwacht. Omdat de markt verandert, moet IFS Food versie 6 verder worden ontwikkeld. Blijft IFS vasthouden aan de risicogebaseerde aanpak en komen er onaangekondigde audits en een fraudemodule?

Vorig jaar hebben zeventig certificatieinstellingen wereldwijd bijna 15.000 IFS Food-certificaten uitgegeven. Daarnaast zijn meer dan 1.600 IFS-normen voor logistiek en meer dan 850 IFS Brokercertificaten uitgegeven. De afgelopen drie jaar heeft Nederland zich ontwikkeld tot een voor IFS belangrijke markt. Vorig jaar zijn er meer dan 1.250 IFS-certificaten uitgegeven. Een verdere groei is te verwach – ten. De IFS Food-versie 6 moet echter een groeiende behoefte aan transparantie in de voedselketen onder ogen zien. Ook neemt de vraag naar onaangekondigde audits toe, zowel bij autoriteiten als voedingsmiddelenindustrie. IFS moet zich in twee richtingen ontwikkelen. Als een horizontaal schema moet het een manier vinden om aan de ene kant de risico’s te beheersen die kunnen ontstaan in de voedselketen en aan de andere kant hoe onaangekondigde audits in het schema kunnen worden geïmplementeerd.

SWOT-analyse

Om een helder beeld te krijgen, voerde IFS vorig jaar een SWOT-analyse uit. Hiertoe interviewde het Duitse adviesbureau Quant met steun van het Nederlandse bedrijf Supplier Information Management de belangrijkste stakeholders, die een goed beeld hebben van de internationale voedselmarkt in het algemeen en op IFS in het bijzonder. Verklaringen en informatie uit de interviews zijn met behulp van een SWOT-analyse geëvalueerd en weer – ge geven. Het belangrijkste doel was het verkrijgen van een potentiële analyse van de IFS Food-versie 6 met mogelijke aanbevelingen voor verdere groei van de marktpositie, verdere ontwikkelingen in het algemeen en een toenemende aantrekkelijkheid voor belanghebbenden. Daarnaast wilde de schema-eigenaar weten hoe stakeholders over IFS denken en hun feedback gebruiken om IFS in het algemeen te verbeteren en in het bijzonder de huidige zesde versie van IFS Food.

Resultaten

Uit de SWOT-analyse kwam een aantal belangrijke resultaten naar voren. Zo is de IFS goedgekeurd en beoordeeld als kwaliteitsleider op het vlak van voedselveiligheidsnormen in de markt. Daarnaast wordt de risicogebaseerde aanpak van IFS sterk ondersteund door de voedingsmiddelenindustrie. Aan de andere kant worden er in de IFS-voedselaudit te veel documentatiekwesties behandeld. IFS moet daarom de proces- en productbenadering als sleu telelement in de nieuwe versie versterken. Kwalitatieve toevoegingen aan de normen die verdergaan dan kwaliteitszorg en veiligheidskwesties worden steeds belangrijker. Dekkend risicobeheer voor de hele voedselketen zou moeten worden geïmplementeerd. De stakeholders in de voedingsmiddelenindustrie waarderen de IFS-benadering zeer om naast de voedselveiligheid ook te controleren of voldaan wordt aan de specificaties van klanten voor wat betreft grondstoffen en recepturen. Dit maakt de IFS-standaard uniek. Stakeholders willen dat er ook een optie voor een onaangekondigde audit in het standaardprotocol van de IFS wordt opgenomen. Naast deze inhoudelijke punten van het standaardprotocol pleiten de belangrijkste stakeholders ervoor dat de IFS flexibeler wordt voor de gebruikers op het vlak van de administratie, met name voor certificatie- instellingen en auditoren. En wel zonder dat dit afbreuk doet aan de risicogebaseerde aanpak voor het uitvoeren van het schema in de voedingsmiddelenindustrie. Samengevat voor de toekomst: duidelijke focus op proces- en productgerichte aan – pak (back to the roots); terugdringen van systematisering, geïnstrueerde audits en bureaucratie. De sterke punten van de risicogeoriënteerde aanpak bij voedselveiligheidskwesties blijven noodzakelijk. Dat geldt ook voor het handhaven en uitbrei – den van extra gerichtheid op kwaliteit, met name het beheer van risico’s voor het eindproduct die kunnen optreden in de toeleveringsketen.

Onaangekondigde audit

Als eerste verbeterstap heeft IFS een protocol ontwikkeld voor onaangekondigde audits, dat is opgenomen in deel 5 van de IFS-Food Standaard. Dit is eind februari gepubliceerd en wordt per 1 oktober van dit jaar verplicht voor certificatie-instellingen. Dit extra deel 5, ‘IFS Food audit protocol for unannounced audits’, maakt het voor bedrijven mogelijk te kiezen uit aangekondigde en onaangekondigde audits. Bij de aangekondigde audit krijgt het bedrijf een controle volgens de standaardregels van IFS Food 6. Bij de onaangekondigde audit controleert een certificerende instelling een bedrijf zonder voorafgaande kennisgeving binnen het tijdvak van zestien weken voor en twee weken na de voorgestelde auditdatum.

Het onaangekondigde audit-proces volgt de bestaande IFS Food 6-regels met enkele aanpassingen. Het bedrijf kan geblokkeer – de periodes definiëren waarbinnen de audit niet kan worden uitgevoerd met een maximum van tien werkdagen, zoals geplande klantbezoeken, onderhoud en vakantie van werknemers. De geblokkeerde periode kan worden onderverdeeld in maximaal drie tijdvakken. Voor bedrijven met seizoensgebonden producten zijn de blackoutperiodes niet van toepassing. Bedrijven stellen de certificerende instelling op de hoogte van de seizoensgebonden productieperiodes. Multilocatiebedrijven met een centraal beheer kunnen hun audits splitsen. Het hoofdkantoor kan zowel aangekondigd als onaangekondigd worden gecontroleerd.

Productielocaties worden altijd onaangekondigd gecontroleerd. Het nieuwe auditprotocol komt beschikbaar op de website van IFS en kan worden gedownload. Hieraan zijn geen kosten v erbonden. De huidige voedselcontroles zullen worden ingetrokken en niet langer door IFS worden aangeboden.

Reviewproces versie 7

IFS gaat de huidige IFS-Food-standaard (versie 6) herzien zodra het nieuwe GFSI Guidance Document versie 7 is gepubliceerd. Dit zal tot eind van dit jaar duren. Publicatie van de wijzigingen in de IFS-Food standaard is te verwachten in de zomer van 2017. De implementatie van de veranderingen zal zes maanden later plaatsvinden. Autoriteiten en de voedingsmiddelensector hebben IFS verzocht om naast voedselveiligheid een volledige risicoanalyse uit te laten voeren. Die analyse moet alle risico’s dekken die zich kunnen voordoen in de toeleveringsketen (productie, import en handel). Voedselveiligheid alleen is niet meer voldoende. Naast de voedselveiligheid moet een norm als IFS ook de kwaliteit en de integriteit van voedsel omvatten.

Na het paardenvleesschandaal heeft IFS al eisen ingevoerd voor de aankoop van grondstoffen en voor authenticiteitscontroles om te garanderen dat in een IFS Food-audit tevens het integriteitsaspect van voedsel wordt behandeld. IFS zal deze aanpak in Food versie 7 verder versterken.

Reageer op dit artikel