nieuws

Ministeries LNV en VWS: rapport Sorgdrager legt zwakheden systeem bloot

Algemeen

De Commissie Sorgdrager publiceerde een rapport over de fipronilcrisis, waaruit blijkt dat zowel de pluimveebedrijven zelf als de NVWA en de ministeries van LNV en VWS schuld hebben aan het uitbreken hiervan. Ministers Bruno Bruins en Carola Schouten reageerden hierop middels een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de Commissie hebben de ministeries de impact van de fipronilaffaire onderschat en de Kamer afgelopen zomer onvoldoende geïnformeerd. Hierdoor ontstond er een vertekend beeld van de situatie. De voedselveiligheid had te lijden onder economische en financiële belangen, stelt commissievoorzitter Winnie Sorgdrager in het rapport dat werd uitgebracht over de kwestie.

Kamerbrief

Carola Schouten (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Bruno Bruins (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) schreven een brief naar de Kamer met het rapport van de Commissie Sorgdrager en hun reacties op de aanbevelingen van de Commissie. Ze “onderschrijven de conclusie dat het systeem van waarborgen voor de voedselveiligheid zoals is gebleken in de fipronil-crisis ontoereikend is.”

“Wij voelen vanuit de verantwoordelijkheid voor het systeem als geheel urgentie om de aanbevelingen ter hand te nemen.” De ministers geven aan om dit samen te doen met alle relevante actoren.

De bewindslieden stellen dat voedsel in Nederland in het algemeen veilig is, maar dat voedselfraude en voedselveiligheidsincidenten nooit voor honderd procent kunnen worden voorkomen. Ze geven aan dat het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de naleving van de wetgeving,  de overheid ziet hier op toe. Dankzij de crisis zijn de zwakheden in dit systeem zichtbaar geworden.

Publiek toezicht

Schouten en Bruins geven aan het advies van de Commissie op te volgen betreft de integratie van het publieke toezicht op de eiersector bij de NVWA. Voedselveiligheid moet daar een herkenbare plek krijgen.

De Commissie spreekt hier over het aanstellen van een Chief Food Safety Officer (CFSO). De ministers geven aan direct op zoek te gaan naar iemand die kan worden aangesteld in deze functie. Overige aanbevelingen van de Commissie betreffen de NVWA. Die worden meegenomen in het lopende verbeterprogramma NVWA 2020.

Naar aanleiding van de opmerking van de Commissie over het nemen van de regie, geven de ministers aan dat zij de rolverdelingen tussen de departementen zullen analyseren en waar nodig aanscherpen, aanpassen en verduidelijken.

De opmerking van de Commissie dat de NVWA te veel beleidsmatige taken opgedragen krijgt, wordt ook meegenomen in deze analyse. Op basis hiervan zullen de ministers verbetervoorstellen doen betreffende de rollen en verantwoordelijkheden van de departementen en de NVWA.

Overkoepelend plan

Ten slotte geven de ministers nog aan dat zij een overkoepeld plan zullen opstellen, welke zij in het najaar aanbieden aan de Kamer. Hierin zullen alle geplande acties worden beschreven, inclusief het tijdpad, de monitoring en de wijze waarop de Kamer op de hoogte wordt gesteld over de voortgang en resultaten. Eventuele aanbevelingen uit het advies dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid zal uitbrengen over het systeem van voedselveiligheid kunnen indien nodig ook worden meegenomen in dit plan. 

Foto's

Reageer op dit artikel