artikel

Eerste ervaringen met de IFS-PIA

Algemeen

Eerste ervaringen met de IFS-PIA

Lloyd’s neemt sinds vorig jaar deel aan een werkgroep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de integriteitsmodule IFS-PIA. Wat zijn de ervaringen daarmee tot nu toe? En welke resultaten hebben de zeven pilot-audits opgeleverd? Een inventarisatie. Dit artikel is verschenen in VMT 3 van 22 maart 2019.


Food Future Event

Ook tijdens het Food Future Event op 9 april is er aandacht voor de IFS-integriteitsmodule. Julia Füellenbach, technical projectmanager IFS, gaat in op de laatste stand van zaken. Bert Urlings, director quality assurance and public affairs bij Vion, spreekt over zijn ervaringen met de eerste pilot-audits. Meer info: vmt.nl/foodfuture


De IFS-PIA heeft een aantal hoofdstukken die ook in andere integriteitsstandaarden voorkomen. Opvallend is dat ook de IFS-PIA onderkent dat integriteit niet altijd toetsbaar is en dat daarom het buikgevoel van de auditor belangrijk blijft. De auditor kan nog steeds de totale auditscore verhogen of verlagen op basis van zijn professionele oordeel. Daarnaast heeft de IFS-PIA een aantal nieuwe eisen gedefinieerd die een verdere inbedding van integriteit in het bestaande kwaliteitssysteem van bedrijven vormgeven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om:

Opstellen: Opstellen van meetbare verbeterdoelstellingen.
Communicatie: Inzichtelijk maken van claims.
Organisatie: Training, evaluatie, vervanging en supervisie.

Resultaten pilot-audits

Lloyd’s heeft bij zeven bedrijven in diverse branches pilotaudits uitgevoerd. Dit leverde de volgende resultaten op:

Bewustzijn: IFS-PIA-audits creëren bewustzijn voor integriteitsgevaren. Veel bedrijven zien integriteit toch nog vooral als iets van de grondstoffenleveranciers. De IFSPIA dwingt hen om ook naar de eigen organisatie en andere dienstverleners te kijken. Het management speelt hierbij nog meer dan voorheen een sturende rol.
Diepgang: Voor diepgang tijdens de audits zorgen een nauwe samenwerking met de retailers, die integriteitsaandachtspunten voor de audit aangeven, en IFS voor het identificeren van integriteitsrisico’s. Doordat er voor de IFS-PIA-audit twee dagen worden uitgetrokken, kunnen ook andere mensen dan de usual suspects worden geïnterviewd. Dit vergroot intern het draagvlak.
Communicatie: Het inzichtelijk maken van claims geeft een beter inzicht in wat een organisatie nu eigenlijk waar, wanneer en aan wie belooft. Wat opvalt is dat bij veel organisaties de communicatie naar klanten, bijvoorbeeld op verpakkingen en websites, en naar retailers in specificaties en contracten onvoldoende is geborgd.
Massabalans: De vergaande eisen voor het opstellen van massabalansen heeft tot stevige discussies geleid. Veel bedrijven ervaren het uitvoeren van dagelijkse massabalansen op kritische stromen als een te zware administratieve last. Tegelijk bracht een massabalans tijdens de pilot-audit wel een geval van fraude aan het licht. Het concreet vormgeven van massabalansen vormt de komende jaren een uitdaging die vraagt om een pragmatische aanpak en meer automatisering.

Meer dan VACCP-studie

In het algemeen zijn de ervaringen met de IFS-PIA positief. De module zal voor veel bedrijven de aanleiding zijn om serieus invulling te geven aan integriteit en daarmee ook de bedrijfscultuur. En dan betreft het dus meer dan alleen het uitvoeren van een VACCP-studie, zoals in de meeste GFSI-erkende standaarden wordt gevraagd.

T. Zwiers is consultant, trainer en principal auditor bij Lloyd’s Register, thomas.zwiers@lr.org

Reageer op dit artikel