artikel

Wetenschap vertaald naar wetgeving voor glycidylesters

Algemeen

Wetenschap vertaald naar wetgeving voor glycidylesters

Vetzuuresters van glycidyl stonden de afgelopen jaren onder de aandacht bij de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Aanbevelingen tot monitoring van hun aanwezigheid hebben geleid tot meer gegevens om de blootstelling nauwkeuriger te beoordelen. Wat is daarvan het resultaat en wat wordt er verwacht van de industrie? Dit artikel is verschenen in VMT 7 van 1 juni 2018.

Over de toxicologische relevantie van vetzuuresters van glycidyl – ook wel glycidylesters (GE’s) – was weinig bekend. Daarom deed de Europese Commissie (EC) op 10 september 2014 een aanbeveling (2014/661/EU) om de aanwezigheid van GE’s in levensmiddelen te monitoren. Deze monitoring leidde tot meer gegevens waarmee de blootstelling aan GE’s nauwkeuriger beoordeeld kon worden. Op verzoek van de EC heeft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) over het risico van GE’s voor de gezondheid van de mens een advies uitgebracht (‘Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food; EFSA Contam Panel’) .

Wat zijn glycidylesters?

GE’s zijn verontreinigingen die ontstaan tijdens de verhitting van eetbare plantaardige oliën en vetten tot temperaturen van meer dan 200 °C. Een processtap waarbij deze verhitting wordt bereikt is deodoriseren. GE’s worden in het lichaam omgezet in glycidol. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) heeft glycidol beoordeeld. Op basis van dierproeven stelde het vast dat glycidol geclassificeerd in categorie 2A ‘waarschijnlijk kankerverwekkend is voor mensen’.

Wetenschappelijk advies

De EFSA schrijft in haar wetenschappelijk advies dat er sterk bewijs is uit in-vitro- onderzoek en enig bewijs uit in-vivo- onderzoek om te concluderen dat glycidol een genotoxische en kankerverwekkende verbinding is. De hoogste GE-waarden zijn aangetroffen in palmolie en -vet, maar EFSA stelde dat de meeste plantaardige oliën en vetten aanzienlijke hoeveelheden bevatten.

Europese wetgeving

Vanwege de gezondheidseffecten heeft de EC maximumgehalten vastgesteld voor vetzuuresters van glycidyl uitgedrukt als glycidol, in de geconsolideerde wettekst van Verordening (EG) 1881/ 2006. De maximumgehalten gelden voor plantaardige oliën en vetten, volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding en voeding voor medisch gebruik voor zuigelingen en peuters.

Verzoek aan de industrie

Levensmiddelenbedrijven moeten hun productieprocessen aanpassen zodat de GE- gehalten worden verlaagd. Die hoeveelheid gevormde GE’s is afhankelijk van diverse factoren. Eén ervan is de hoeveelheid aanwezige voorlopers van GE’s, namelijk monoglyceride (MAG) en diacylglyceride (DAG). Verlaag de DAG- en MAG-gehalten om de vorming van GE’s te verminderen. Een andere factor is de temperatuur en tijd van de processtap deodoriseren. Optimaliseer het proces om de vorming van GE’s te verminderen.

Reageer op dit artikel