artikel

FSMA noodzaakt tot andere HACCP

Algemeen

FSMA noodzaakt tot andere HACCP

Voor grote concerns is de Food Safety Modernization Act (FSMA) inmiddels van kracht. Bedrijven met minder dan 500 fte moeten vanaf 19 september van dit jaar aan de nieuwe wetgeving voldoen. Bedrijven die exporteren naar de Verenigde Staten moeten onder andere hun risico-analyse aanpassen. In tegenstelling tot Nederland omvat de keten zowel de twee voorafgaande als de twee achterliggende schakels.

De Food Safety Modernization Act (FSMA) moet de veiligheid van levensmiddelen in de Verenigde Staten (VS) borgen. Met de nieuwe regeling wordt de focus verlegd van reacties op incidenten naar preventieve maatregelen om incidenten te voorkomen. De FSMA stelt eisen aan bedrijven in de hele productieketen die producten telen, bewerken, verpakken of opslaan die bestemd zijn voor export naar de VS. De FSMA en de hieraan gerelateerde richtlijnen gelden zowel voor bedrijven die in de VS produceren als exporteurs van levensmiddelen naar de VS. De regeling wordt stapsgewijs van kracht. Voor grote bedrijven met meer dan 500 fte is de ingangsdatum 19 september 2016; voor bedrijven met minder dan 500 fte is dat 19 september 2017. Zeer kleine bedrijven met een omzet van minder dan 1 miljoen dollar mogen er nog een jaar langer over doen.

Zeven aandachtsgebieden

De FSMA bestaat uit zeven onderdelen

1. Preventive Controls Human Food bevat criteria voor Good Manufacturing Practice (GMP), gevarenanalyse, en risicogebaseerde preventieve beheersmaatregelen voor productie van levensmiddelen.

2. Preventive Controls Animal Food omvat criteria voor Good Manufacturing Practice (GMP), gevarenanalyse, en risicogebaseerde preventieve beheersmaatregelen voor productie van diervoeders.

3. Produce Safety vermeldt criteria voor het telen, oogsten, verpakken en de opslag van verse groenten.

4. Foreign Supplier Verification Program (FSVP) geeft criteria voor de importeurs van levensmiddelen en diervoeders met betrekking tot leveranciersbeoordeling.

5. Third Party Audits is een hoofdstuk over de accreditatie van onafhankelijke certificerende instellingen die voedselveiligheidsaudits uitvoeren en voedselveiligheidscertificaten verstrekken.

6. Transportation vermeldt criteria voor het hygiënisch transport van levensmiddelen

en diervoeders.

7. Intentional Adulteration geeft criteria weer voor het minimaliseren van het risico

op voedselfraude.

 

HACCP-analyse

De FSMA-criteria schrijven een Hazard Analysis and Risk Based Preventive Controls (HARBPC)-aanpak voor. Die omvat een andere HACCP-risicoanalyse dan die wij in Europa gewend zijn. De HARBPC kent twaalf risicocategorieën, waaronder radiologische en economische risico’s in plaats van de bij ons bekende drie categorieën microbiologisch, chemisch en fysisch. Het resultaat is een set van preventieve maatregelen met zowel CCPs’ als overige CPs’ met bijbehorende beheersmaatregelen. Deze aanpak kan ertoe leiden dat bedrijven hun HACCP-documentatie en -beheersplan moeten aanpassen.

 

Gekwali­ficeerd PCQI-persoon

Daarnaast dient er een gekwali­ficeerd persoon aanwezig te zijn: de Preventive Controls Qualifi­ed Individual (PCQI). Dit is een persoon of een groep van personen die verantwoordelijk is voor de opzet en het onderhoud van het voedselveiligheidssysteem. Deze persoon of groep dient getraind te zijn in de ontwikkeling en toepassing van risicogebaseerde preventieve maatregelen op het niveau dat is goedgekeurd door de FDA. Het is ook mogelijk dat deze kennis aantoonbaar verkregen is door ervaring met het opzetten en toepassen van een gelijkwaardig voedselveiligheidssysteem. De gemakkelijkste manier om de vereiste kennis aan te tonen, is door een erkende PCQI- cursus te volgen. Deelnemers aan deze cursus worden gecertifi­ceerd en geregistreerd in de database van de Association of the Food and Drug Officials (AFDO). Deze database is toegankelijk voor de FDA en importeurs in de Verenigde Staten.

 

Beoordeling leveranciers en afnemers

Zowel de criteria voor preventieve controls als de criteria voor importeurs in de Verenigde Staten schrijven voor elk product en voor elk risico de ontwikkeling en implementatie van een leveranciersketenprogramma voor. De leveranciersketen omvat de directe leveranciers van het bedrijf en de leveranciers van deze leveranciers, alsook de afnemers van het bedrijf en de klanten van deze afnemers. Het ketenprogramma zorgt er dus voor dat bedrijven en leveranciers de scope en diepgang van hun HACCP-analyse moeten uitbreiden en een HARBPC-systeem moeten implementeren voor zichzelf en voor hun leveranciersketen.

 

Leverancieraudits, grondstofanalyses

Importeurs worden ervoor verantwoordelijk gesteld dat alle door hen geïmporteerde producten veilig zijn. Het Foreign Supplier Veri­cation Program (FSVP) wordt van kracht op 27 mei dit jaar. Hiermee worden importeurs door de FDA verplicht diverse verifi­catiemaatregelen te introduceren, zoals leveranciersaudits en analyse van producten en grondstoffen. De verwachting is dat de bestaande voedselveiligheid certifi­catieschema’s en de GFSI deze ontwikkeling verder zullen oppakken en integreren. De FSMA ready module van de BRC, die vorig jaar is gepubliceerd, is hier een voorbeeld van.

 

Reageer op dit artikel