artikel

Meer rendement

Algemeen

Bij ergonomie denken we al snel aan dure investeringen om werkplekken te verbeteren, waardoor het werk voor de medewerkers minder belastend wordt. Maar dat is slechts één doelstelling. Ergonomie gaat ook over het verhogen van de efficiency en het genereren van een kostenbesparing. Bij Stork Poultry Processing, leverancier van kippenslachtlijnen, heeft het verbeteren van de ergonomie direct geleid tot een rendementsverbetering voor hun klanten.

In bedrijven waar voedingsmiddelen worden geproduceerd, zijn vaak veel verschillende werkplekken. Over het algemeen loopt een product langs een productielijn (van werkplek naar werkplek) en wordt er op iedere werkplek een andere taak of activiteit uitgevoerd. Voorbeelden daarvan zijn het richten van producten, het sorteren van producten, het inpakken van stuksproducten of het inpakken van colli’s.

Om een efficiënt productieproces te verkrijgen, moeten de verschillende werkplekken goed op elkaar aansluiten. Belangrijk zijn aspecten als de loopafstanden tussen werkplekken, de mogelijkheid om aan meerdere werkplekken tegelijk te werken en bijvoorbeeld het voorkomen van onnodige wachttijden tussen werkplekken.

Normale belasting
Behalve een efficiënt productieproces, is het essentieel ervoor te zorgen dat medewerkers geen fysieke klachten ontwikkelen en hun werk met een normale belasting kunnen uitvoeren. Hierbij is het van belang dat de ergonomie van de werkplek optimaal is. Bij werkplek-ergonomie valt te denken aan: kleine reikafstanden tot het product, afwisselend kunnen staan en zitten, geen onnodige bewegingen hoeven maken en geen ongunstige standen van de polsen, ellebogen of schouders.
Door de aanpak te richten op een combinatie van zowel vermindering van de fysieke belasting als efficiënter werken, kan een win-winsituatie voor het bedrijf worden gecreëerd. Namelijk, gezonde en goede werkplekken voor de medewerkers en een rendementsverbetering voor het bedrijf.

Opzetten van borstkappen
Stork Poultry Processing Boxmeer is leverancier van kippenslachtlijnen. Het bedrijf stelt hoge eisen aan het gebruikersgemak en de ergonomie van de werkplekken. Om ervoor te zorgen dat het werken aan de productielijn comfortabel is en de werkplekken ergonomisch optimaal zijn, heeft Stork vhp ergonomie ingeschakeld. Vhp ergonomie heeft de engineers van Stork getraind in het ergonomisch ontwerpen van werkplekken en hen geadviseerd over het verbeteren van de huidige werkplekken. Het advies betrof onder andere de werkplekken waar handmatig borstkappen van de kippen worden opgezet.

Aan deze fileerlijn wordt de borstkap ontbeend tot kipfilet en restproducten (vel, karkas). Het opzetten van de borstkappen wordt handmatig uitgevoerd. De borstkappen worden van een band gepakt en vervolgens op een producthouder (een opzethaak) geplaatst. In de oude situatie werden de borstkappen in een verticale, neerwaartse richting op de producthouder geplaatst. Het nadeel van deze manier van werken is dat het opzetten heel precies en met veel kracht moet gebeuren.

Medewerkers gaven aan het werk zwaar te vinden. Bovendien waren niet alle medewerkers in staat deze werkzaamheden uit te voeren en het kostte een leertijd van circa twee weken om de werkzaamheden goed uit te voeren. Na het opzetten worden de borstkappen naar de fileermachine getransporteerd en automatisch gefileerd. Het eindproduct van deze productielijn is kipfilet die klaar is om te verpakken en vervolgens te verkopen aan de consument of grootgebruikers.

Verschillende fasen die een rol spelen bij het tot stand komen van goede ergonomische werkplekken en efficiënte werkorganisatie.

Analyse werksituatie
De eerste stap naar het creëren van een gezonde en efficiënte werkplek, is het uitvoeren van een gerichte analyse van de werkplekken en het werkproces. Voor het verbeteren van de werkplekken aan de fileerlijn is er specifiek gelet op de volgende aspecten: welke handelingen worden er uitgevoerd, hoe vaak wordt dit gedaan, welke bewegingen moeten de armen en schouders maken en vinden de handelingen in een logische volgorde en op een vloeiende manier plaats? Deze aspecten samen bepalen de lichamelijke belasting van de medewerkers en de efficiëntie van de werkzaamheden.

De uitkomsten van de analyse zijn samengevat in één overzicht van alle knelpunten. De knelpunten zijn geprioriteerd op basis van het risico op mogelijke schade aan het betreffende lichaamsdeel.
Voor de werkplek waar de borstkappen worden opgezet, waren met name de grote horizontale afstand (ver reiken) tot de producthouder, het precies en met kracht moeten plaatsen van de borstkappen en de ongunstige standen van de pols om de borstkap op de houder te drukken, belastende aspecten van het werk. Bovendien kostte deze handeling, door de grote horizontale afstand en het heel precies moeten richten van de borstkap, meer tijd dan gewenst.

Oplossingsrichtingen
Er zijn voor alle knelpunten verschillende oplossingsrichtingen bedacht. De oplossingen liepen uiteen van standaardoplossingen, zoals het aangeven van optimale werkhoogtes en reikafstanden tot het product, tot meer maatwerkoplossingen zoals mogelijkheden om de nauwkeurigheid van het positioneren van de borstkap voor de medewerker te verminderen. Vhp heeft de oplossingsrichtingen uitgewerkt middels een schetstekening en een korte omschrijving.

In een workshop met engineers is bekeken wat kansrijke oplossingsrichtingen zijn. “De meerwaarde van een workshop is dat je in zeer korte tijd duidelijkheid krijgt over de kosten en baten van bepaalde ideeën, bovendien geeft het zicht op nieuwe oplossingsrichtingen”, vertelt Wilbert Hiddink, manager development Smart Handling bij Stork Poultry Processing. Vervolgens heeft Stork op basis van de schetsen een definitief ontwerp van de fileerlijn gemaakt.

Definitief ontwerp
Uit de analysefase en de workshop kwam duidelijk naar voren dat met name het krachtig opslaan van de borstkappen op de producthouder een belastende en tijdrovende activiteit is. Om het kracht zetten te verminderen heeft Stork het opsteken van de borstkap gemechaniseerd. Er is een tussentransport met beweegbare positioneringhouders gemaakt met daarin een mechaniek om de borstkappen op de houder te steken.

De medewerker hoeft hierdoor alleen de borstkap nog in de positioneringhouder te schuiven, in plaats van krachtig op de producthouder te slaan. Ook waren in de oude situatie, de producthouders op een grote horizontale afstand van de medewerkers geplaatst. Hierdoor was de taak belastend voor de schouders en nam een langere tijd in omdat meer afstand overbrugd moest worden. In het definitieve ontwerp is de horizontale afstand tot de positioneringhouder om deze reden zo klein mogelijk gemaakt. Oude situatie; verticaal opslaan van borstkap. Nieuwe situatie: horizontaal schuiven van borstkap.

Gerealiseerde besparing
Door het rechtstreeks opzetten op de producthouder te vervangen door horizontaal gelegen positioneringhouders en daarnaast de positioneringhouders dichterbij de medewerker te brengen, zijn zowel resultaten behaald op het gebied van fysieke belasting als efficiency.
Door het automatisch opsteken van de borstkappen, kan een constante hoge plaatsingsnauwkeurigheid worden gehaald. Hierdoor wordt een hoog fileerrendement bereikt.

Daarnaast kunnen de werkzaamheden sneller worden uitgevoerd, omdat een deel van de handelingen is overgenomen door de machine en omdat de reikafstand voor het beladen van de machine is verkleind. De medewerker hoeft minder ver te reiken, waardoor per handeling minder tijd nodig is. Per medewerker kunnen hierdoor aanzienlijk meer borstkappen worden opgezet, waardoor het opzetten van de borstkappen nu door één medewerker gedaan kan worden in plaats van door twee.

De schouders worden in de nieuwe situatie minder belast (minder kracht zetten en minder ver reiken). Hierdoor is er minder uitval van medewerkers met nek- en schouderklachten. Ten slotte zijn meer medewerkers, in een korte leertijd, in staat om de werkzaamheden uit te voeren. Dit is mogelijk omdat de werkzaamheden minder zwaar zijn en minder precies uitgevoerd moeten worden. De leertijd is afgenomen van enkele dagen naar ± 10 minuten. Door de verbeteringen kunnen nu ook medewerkers die vroeger niet in staat waren om het werk uit te voeren, binnen enkele minuten aan de slag.

Reageer op dit artikel