artikel

Contaminanten door versleping

Algemeen

Medio 2009 is Verordening (EG) Nr. 124/2009 in werking getreden. Deze verordening legt voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong vast dat ze niet in de handel mogen worden gebracht als ze verontreinigingen bevatten die een zeker maximum overschrijden. Die verontreinigingen kunnen via versleping in het diervoeder terecht zijn gekomen.

Wetgeving

Heereluurt Heeres
Mr. ing. H.L. Heeres, Bureau Levensmiddelen Recht, TNO Kwaliteit van leven, tel. 030-6944607, heereluurt.heeres@tno.nl

Contaminanten door versleping

Medio 2009 is Verordening (EG) Nr. 124/2009 in werking getreden. Deze verordening legt voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong vast dat ze niet in de handel mogen worden gebracht als ze verontreinigingen bevatten die een zeker maximum overschrijden. Die verontreinigingen kunnen via versleping in het diervoeder terecht zijn gekomen.

Diervoederbedrijven produceren doorgaans verschillende voeders met dezelfde productie-installatie. Het is vaak onvermijdelijk dat er sporen van een voer op de productielijn achterblijven, die vervolgens terechtkomen in daarna geproduceerd diervoeder. Gesproken wordt over versleping of kruisverontreiniging. Versleping kan ook optreden bij opslag en vervoer.
Door versleping van stoffen als coccidiostatica en histomonostatica, die als additieven in veevoeder worden gebruikt, komen residuen van deze stoffen terecht in diervoer waarvoor het gebruik van die stoffen niet is toegestaan. Via het dier, dat het veevoeder eet, komen de stoffen dan in levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Maxima bepaald
De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft advies uitgebracht over de risico’s voor de dier- en volksgezondheid als gevolg van het verslepen van de toevoegingsmiddelen coccidiostatica en histomonostatica naar diervoeders waarvoor de additieven niet zijn bestemd. De EFSA is daarbij uitgegaan van een hypothetische versleping van 2, 5 en 10% uit diervoeders met de hoogste toegestane dosis coccidiostaticum of histomonostaticum. Op basis daarvan zijn in Verordening (EG) Nr. 124/2009 maximumgehalten vastgelegd voor elf stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (zie tabel).

Mengverbod
Er is ook een mengverbod vastgelegd. Levensmiddelen die voldoen aan de eisen van de verordening mogen niet worden gemengd met levensmiddelen waarin het maximale gehalte is overschreden. Wel mag bij het toepassen van de maximale normen rekening worden gehouden met veranderingen in de concentratie van de verontreinigingen als gevolg van drogen, verdunnen of verwerken en met het relatieve aandeel van de ingrediënten in het product.

Vanaf 1 juli 2009
De normen in Verordening (EG) NR. 124/2009 zijn van toepassing vanaf 1 juli 2009. De strafbaarstelling is geregeld via het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen. Overtreding leidt tot een boete van €450 voor kleine bedrijven (50 of minder werknemers) en €900 voor grote bedrijven.

Reageer op dit artikel