artikel

Koploper in duurzaamheid

Algemeen

Nederland wil over vijftien jaar koploper zijn in duurzame voedselproductie. Hiervoor is een duurzame voedselproductie en -consumptie nodig. De onlangs gepresenteerde Nota Duurzaam Voedsel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) biedt hiervoor een leidraad.

De consument vervult een cruciale rol in het welslagen van minister Gerda Verburgs duurzaamheidsmissie. Want als er niet voldoende duurzame producten beschikbaar zijn of de klant koopt ze domweg niet, dan wordt het een ‘mission impossible.’ Daarom wil de bewindsvrouw van LNV volop inzetten in vergaande verduurzaming van voedselproductie in de keten. Voor dit doel maakt zij €20 miljoen vrij.

Duurzaamheidsplatform
Verduurzaming is nodig om onder andere water en energie te besparen, emissies te verminderen en een beter welzijn van mens en dier te garanderen. Verburg richt samen met een aantal voortrekkers in de keten een duurzaamheidsplatform op met als doel ‘het aanbod van marktgerichte duurzame producten te vergroten.’ Partijen in de keten kunnen discussiëren over duurzame productie en consumptie van voedsel. Subsidies en onderzoek helpen om ondernemers over de streep trekken meer te investeren in duurzame productie. Dit moet uiteindelijk wel tot concrete resultaten leiden zoals het goed in de markt zetten van duurzame producten uit specifieke ketens (bijvoorbeeld groente of vlees).

Plantaardige alternatieven
Een ander belangrijk streven in de nota is het stimuleren van duurzame plantaardige alternatieven voor dierlijke producten. Een verbeterd aanbod van gangbare vleesvervangers en producten op basis van insecten, algen en misschien kunstvlees moet dit mogelijk maken. Verburg trekt hier €6 miljoen voor uit. De minister van LNV haalt alles uit de kast om consumenten te laten kiezen voor duurzame en gezonde producten. Bij ketenpartijen ligt de verantwoording om te zorgen voor voldoende aanbod, zodat consumenten ook daadwerkelijk iets te kiezen hebben. Supermarkten, catering en horeca kunnen hun marketing inzetten om consumenten de duurzame keuze te laten maken.

Jongeren
Om de bewustwording van duurzame producten onder vooral jongeren te vergroten, start de minister samen met maatschappelijke organisaties campagnes. Ook maatschappelijke stages bij bijvoorbeeld boerderijen staan op het programma. Een ander initiatief is het opzetten van het programma Jeugd en Voedsel. Smaaklessen maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Jaarlijks zal het ministerie van LNV een Voedselbalans uitbrengen met een analyse van het koopgedrag van consumenten.

Keurmerken
Verburg wil het aantal duurzaamheidskeurmerken uitbreiden om producten als zodanig herkenbaar te maken en uiteindelijk het marktaandeel te vergroten. “Veel wegen leiden naar duurzaamheid en consumenten waarderen de logo’s verschillend. Daarom vind ik één duurzaamheidslogo niet passend”, zegt minister Verburg. Bij meer duurzaamheid hoort ook het tegengaan van voedselverspilling. Het beter benutten van voedingsresten, zoals hergebruik van afval of als biomassa moet resulteren in 20% minder verspilling in 2015. Nu nog verspilt de samenleving voor €3,6 miljard aan voeding per jaar.

Nederland kan niet in zijn eentje zorgen voor meer duurzaamheid. Een mondiale aanpak is broodnodig. Te beginnen bij Europa. Verburg streeft onder andere naar Europese regelgeving van duurzaamheidsclaims. Ook productiviteitsverbetering in ontwikkelingslanden ziet Verburg als een belangrijke duurzaamheidsdoelstelling.

Hoofdpunten Nota Duurzaam Voedsel:

  • Het stimuleren van duurzame innovaties (door subsidies, onderzoek en oprichting duurzaamheidsplatform).
  • Consumenten verleiden en in staat stellen te kiezen voor duurzame producen (door campagnes, educatieprogramma’s en monitoring koopgedrag).
  • Terugdringen van voedselverspilling met 20% in 2015.
  • Nederland moet duurzaamgidsland worden in Europa en de wereld (via Europese regelgeving en internationale organisaties).
Reageer op dit artikel