artikel

Value Sourcing: sterk door samenwerking

Algemeen

Samenwerking in de keten is nodig om continu te verbeteren op alle aspecten (kwaliteit, logistiek, innovatie/technologie en totale kosten) en versterkt zo de concurrentiepositie. Dit is de norm in de hightechindustrie en verdient navolging in de voedingsindustrie. Om dit te bereiken is het nodig de toegevoegde waarde van iedere schakel in de keten inzichtelijk te maken.

In een mondiale markt is de concurrentie zeer sterk en de druk op de supply chain in termen van kostenefficiency, reactietijd en kwaliteit groot. De levenscyclus van een product wordt steeds korter, waardoor de noodzaak van continue verbetering en snelle innovatie toeneemt. Deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de samenwerking en de strategische alignment van alle partijen in de keten. De voedingsmiddelenindustrie onderkent dit, maar strategische samenwerking is nog bij weinig bedrijven structureel ingevuld. Value Sourcing kan helpen om deze invulling te geven.

Value Sourcing
Value Sourcing is oorspronkelijk geïntroduceerd door het Nederlandse hightechbedrijf ASML en is ontstaan uit de overtuiging dat de prestaties van toeleveranciers een cruciale rol spelen in de concurrentiepositie van zijn klanten. De toeleveranciers moeten te allen tijde waarde toevoegen voor de eindklant. Value Sourcing helpt om deze waardetoevoeging inzichtelijk te maken en te concretiseren.

De methodiek vertaalt de wensen en eisen van de eindklant naar de gevraagde prestatie van de hele supply chain gedurende de gehele productlevenscyclus. Value Sourcing legt de norm vast voor de prestaties van de uitbesteder, de toeleveranciers in eerste, tweede en eventueel de volgende lagen. Zodoende wordt de toegevoegde waarde van iedere schakel expliciet. Value Sourcing definieert en evalueert de prestaties van toeleveranciers in meetbare prestatie-indicatoren. Deze indicatoren reflecteren het huidige en gewenste prestatieniveau en het benodigde verbeterplan om het gewenste prestatieniveau te realiseren.

De indicatoren hebben betrekking op vier gebieden, namelijk Quality, Logistics, Technology en Total Cost (QLTC). De werkelijke (current) en gewenste (required) prestaties van toeleveranciers worden zodoende zeer expliciet en transparant gemaakt en geven sturing aan het verbeterproces. Er zijn vijf prestatieniveaus, waarvan niveau vijf de hoogste mate van samenwerking aangeeft en niveau één de laagste. Een hechtere samenwerking vloeit voort uit de gezamenlijke intentie tot een betere relatie waarin continue verbetering centraal staat. In gesprek worden de wensen en eisen afgetast evenals de verbeteracties die nodig zijn om hieraan te voldoen.

Een mooi voorbeeld is technology roadmap alignment. Uitbesteders/opdrachtgevers verlangen in veel gevallen dat de leverancier zijn hele R&D ter beschikking stelt. Toeleveranciers snappen de wens, maar hebben een eigen agenda en ook andere klanten. Ondertussen hebben ze wel behoefte aan inzicht in marktontwikkeling. Door de technology roadmap bespreekbaar te maken, werd duidelijk hoe de leverancier en opdrachtgever elkaar konden helpen. Een win-winsituatie. De leverancier profiteert van de marktkennis van de fabrikant en de laatste kan gerichte R&D-inspanningen verwachten van de toeleverancier. Value Sourcing geeft sturing in de gehele supply chain en leidt tot continue prestatieverbetering. De kracht van alle spelers in de keten wordt benut omdat die zich ervan bewust zijn dat zij continu moeten verbeteren om de concurrentiepositie van de keten te behouden.

Value Sourcing in de Nederlandse hightechindustrie
In 2008 is de pilot van het project ‘Value Sourcing; de weg naar structurele performanceverbetering’ van start gegaan. In deze pilot werken vier uitbesteders en zeven toeleveranciers samen met een nieuwe eenduidige meetmethodiek, die gebaseerd is op Value Sourcing. In vier workshops komen de thema’s Quality, Logistics, Technology en Total Cost (QLTC) aan bod. Voor de gekozen indicatoren bepalen de spelers gezamenlijk het huidige en het gewenste niveau en worden actieplannen opgesteld om de beoogde prestatieverbeteringen te realiseren. Vanaf september wordt de systematiek verder uitgerold naar andere toeleveranciers en ketens in de hightechindustrie.
Kansen voor de voedingsmiddelenindustrie

Value Sourcing is ook voor de voedingsmiddelenindustrie een goede benadering voor ketensamenwerking. Op het gebied van logistiek is de voedingsmiddelenindustrie wellicht beter ontwikkeld dan de hightechindustrie. Echter, op gebied van innovatie en technologie en de mate van kennisdeling kan de voedingsmiddelensector van de hightechindustrie leren. Zaken als early supplier involvement en technology roadmap alignment (zie ook het voorbeeld in het kader) zijn in de hightechindustrie gemeengoed, maar worden nog relatief weinig toegepast in de voedingsmiddelenindustrie.

Daarnaast wordt in de hightechindustrie het ontwikkelingsproces veel meer centraal gesteld, wat leidt tot het vasthouden van de innovatievoorsprong. Deze aspecten komen in Value Sourcing expliciet aan bod. Met name voor strategische samenwerkingsverbanden biedt Value Sourcing een kader om de keten in korte tijd en over de volle breedte te versterken. Het resultaat is een sterke keten die haar positie op de mondiale foodmarkt verder kan uitbouwen.

Reageer op dit artikel