artikel

Bedrijf vrijer én verantwoordelijker

Algemeen

Bedrijven krijgen meer verantwoordelijkheid bij het inrichten van een bemonsteringsprogramma. Dit als gevolg van nieuwe Europese regelgeving. Op het VMT Food Event geeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) tekst en uitleg over deze verordening. Een voorproefje.

Voedselveiligheid [microbiologie]
Dionne Irving
Voor meer informatie: www.vwa.nl.

Microbiologische criteria in de praktijk
Bedrijf vrijer én verantwoordelijker

Bedrijven krijgen meer verantwoordelijkheid bij het inrichten van een bemonsteringsprogramma. Dit als gevolg van nieuwe Europese regelgeving. Op het VMT Food Event geeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) tekst en uitleg over deze verordening. Een voorproefje.

De microbiologische verordening (Europese verordening nr. 2073/2005) beschrijft de verplichtingen van het bedrijfsleven om de microbiologische veiligheid van levensmiddelen te garanderen. In de verordening is ook vastgelegd dat een bevoegde autoriteit, in Nederland de VWA, moet verifiëren of levensmiddelenbedrijven zich aan de voorschriften houden. De VWA maakt een interpretatiedocument om aan te geven hoe hij met de Europese regels omgaat. Voor deze verordening is het document afgelopen zomer verschenen.

Alternatieve analysemethoden
De Europese verordening haakt aan op VWS-wetgeving (Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen, Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en Warenwetregeling etikettering Nederlandse vleesproducten) en op LNV-wetgeving (Regeling Vleeskeuring). Voor de import van levensmiddelen geldt dezelfde wetgeving. Levensmiddelenbedrijven moeten zelf de bacteriologische bemonsterings- en testfrequenties vaststellen voor de in de verordening genoemde microbiologische criteria, tenzij in de verordening specifieke bemonsteringsvoorschriften worden aangegeven. Deze specificaties gelden onder andere voor het bemonsteren van karkassen van runderen, varkens, schapen, geiten, paarden en pluimvee. Ook geeft het document richtlijnen voor het aanvragen van alternatieve analysemethoden en bemonsteringsprocedures. Zo zal op het VMT Food Event in sessie 3.2 het vleesverwerkend bedrijf Vion vertellen hoe het een eigen bedrijfscontrolesysteem heeft opgezet.

Pathogene micro-organismen
Afhankelijk van de grootte van de bedrijven en de bederfelijkheid van het levensmiddel zijn er bemonsteringsfrequenties afgeleid. Bij aanhoudend goede resultaten kan worden besloten tot een tweewekelijkse in plaats van wekelijkse controle. Bij voortdurende slechte resultaten kan het omgekeerde gebeuren. In dat geval moet een bedrijf vastleggen welke maatregelen ze zullen nemen om herhaling te voorkomen.
In de verordening wordt speciale aandacht geschonken aan pathogene micro-organismen, in het bijzonder aan Listeria monocytogenes. Bij kant-en-klare levensmiddelen die als voedingsbodem kunnen dienen voor dit micro-organisme, moeten de levensmiddelenbedrijven nagaan of gedurende de hele houdbaarheidstermijn aan het criterium wordt voldaan. De VWA maakt een protocol met richtlijnen voor het bedrijfsleven hoe zij tot tevredenheid van de VWA deze specifieke studies op de juiste wijze kunnen uitvoeren.
Op het VMT Food Event wordt dit protocol, dat in het voorjaar zal worden gepubliceerd, ook in sessie 3.2. nader toegelicht.

Reageer op dit artikel