artikel

Pas op voor medische claims

Algemeen

Claims voor gezondheidsproducten moeten ook op internet zorgvuldig worden geformuleerd. Dat bleek maar weer uit een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Het door de VWA in eerste instantie gewaarschuwde bedrijf werd beboet. Bij de uitspraak wuifde de rechtbank argumenten als onvoldoende kennis ter zijde.

Op 10 maart 2006 deed de bestuursrechter uitspraak in een geding tussen een belanghebbende en de minister van VWS. De procedure ging over uitlatingen over het product beCALM’d. Zoals de naam van het product al doet vermoeden, zou je van dit product heerlijk rustig worden. Volgens de website www.becalmd.nl zou er met dit middel eindelijk een compleet natuurlijk alternatief zijn voor kinderen en volwassenen met concentratie-stoornissen en hyperactiviteit. Het product werd ook aangeprezen als alternatief voor of aanvulling bij geneesmiddelen voor AD(H)D. Verder zou het een 100% natuurlijke hulp zijn bij stress, alcoholisme, drugsverslaving, somberheid, angst, paniek, enzovoorts.

Het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat de controleur van de VWA deze uitlatingen wel al te gortig vond. Het bedrijf ontving voor de claims dan ook een waarschuwing en paste daarop de website aan, maar dat gebeurde volgens de VWA niet afdoende. De daarop volgende opgelegde boete stond centraal in de Rechtbankprocedure.

Artikel 19.1.a
De boete werd opgelegd vanwege overtreding van artikel 19 lid 1 sub a van de Warenwet. Daarin staat dat het verboden is ‘eet- of drinkwaren te verhandelen met gebruikmaking van vermeldingen of voorstellingen die aan de waar eigenschappen toeschrijven over het voorkomen, behandelen of genezen van een ziekte van de mens, of die toespelingen maken op zodanige eigenschappen’. Het gaat hier om het verbod op zogeheten ‘medische claims’.

Het is vaak niet eenvoudig op voorhand goed in te schatten of een aanprijzing een (verboden) medische claim is of een (toegestane) gezondheidsclaim. De indicatieve lijst gezondheidsaanprijzingen van de Code voor de Aanprijzing voor Gezondheidsproducten kan dan vaak meer duidelijkheid bieden. Bij de 977 gezondheidsclaims op deze lijst is aangegeven of deze al dan niet mogen worden toegepast. Bij twijfel kunnen claims die men wil gaan gebruiken, voorafgaand aan dat gebruik, worden voorgelegd aan de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG)/Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG). De KOAG/KAG brengt dan over de aanvraag een advies uit.

Niet vrijblijvend
De indicatieve lijst gezondheidsaanprijzingen is een nadere inkleuring van wat wel en niet onder het verbod van artikel 19 lid 1 sub a Warenwet valt. Het is als zodanig geen wetgeving, maar een resultaat van zelfregulering van verschillende brancheorganisaties die betrokken zijn bij het reclamemaken voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.
Het advies van de KOAG/KAG is niet bindend. Dat betekent echter niet dat bedrijven zich daaraan niets gelegen hoeven te laten. Bij een procedure zal een rechter in de indicatieve lijst en ook in eerder aan het bedrijf verstrekte adviezen waardevolle aanknopingen zien voor de interpretatie van eerder genoemd artikel in de Warenwet, waarover hij moet oordelen. Het is dan ook zonder meer verstandig om de claims daarop af te stemmen.

Uitspraak
In de zaak van beCALM’d verwees de rechtbank bij haar uitspraak expliciet naar de mogelijkheid om een claim, in dit geval de tekst van de website, op voorhand aan de KOAG/KAG voor te leggen. Het betreffende bedrijf had dat niet gedaan en kon zich er later niet achter verschuilen dat het terzake niet deskundig was.
Het bedrijf had nog gevraagd om geen boete op te leggen of anders een voorwaardelijke boete, aangezien het inmiddels met de website was gestopt. De rechtbank ging daar niet in mee. De boete moest gewoon worden betaald. Overigens viel die nogal mee: slechts € 680, en dat terwijl er volgens de VWA sprake was van een ‘ernstige overtreding’.

Reageer op dit artikel