artikel

EU: Machinerichtlijn kan eenvoudiger

Algemeen

De Machinerichtlijn 98/37/EG krijgt naar aanleiding van ingrijpen door de Europese Commissie nieuwe definities en er worden nieuwe machines aan toegevoegd. De commissie is van mening dat een aantal Europese richtlijnen eenvoudiger kan worden gemaakt. Een speciaal ingestelde werkgroep heeft aanbevelingen gedaan. De wijzigingen van de Machinerichtlijn worden naar verwachting in 2007 in Nederland van kracht.

Innovatie en productontwikkeling zijn trajecten die, afhankelijk van het product, maanden tot jaren kunnen duren. Het is daarom geen overbodige luxe dat het betrokken bedrijfsleven, nu al bij deze trajecten inspelen op de komende wijzigingen. Ook bestaande producten moeten in 2007 worden aangepast aan de essentiële eisen van de nieuwe Machinerichtlijn. Indien een ondernemer tijdig anticipeert op de nieuwe Machinerichtlijn, heeft hij voldoende tijd om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.

Definities en uitsluitingen
De definitie van de onder de richtlijn vallende machines is verbeterd en de uitsluitingen zijn verduidelijkt. In artikel 1 van de nieuwe Machinerichtlijn, worden nu duidelijker de pseudo-machines onderscheiden waarop de richtlijn niet van toepassing is.

Verder zijn er ook nieuwe machines in de toepassing van de nieuwe Machinerichtlijn opgenomen. Dit zijn voornamelijk werktuigen voor het heffen van personen met een verminderde mobiliteit, bouwliften bestemd voor het heffen van personen en of goederen en werktuigen met een explosieve lading.
Er zijn tevens nieuwe bepalingen opgenomen voor mobiele machines, machines voor de agro- en de levensmiddelenbranche en voor draagbare machines. Dit zijn voornamelijk de machines die ook onder de oude versie van de richtlijn een specifieke vermelding hadden.

Voorts zijn een aantal begrippen, zoals “het in de handel brengen van machines” en “het in bedrijf stellen van machines”, verduidelijkt. Voor de pseudo-machines gaat gelden dat er voor deze specifieke machines een inbouwverklaring moet worden opgesteld, deze maatregel geldt als een vervanging voor de bestaande Fabrikanten Verklaring IIB. Eveneens dient er bij een pseudo-machine een montage handleiding te worden meegeleverd.

Gebruikte machines
Voor wat betreft de gebruikte machines is in de nieuwe Machinerichtlijn duidelijker vastgelegd dat de essentiële eisen van de richtlijn alleen betrekking hebben op het moment dat de machine in Europa voor de eerste keer in bedrijf wordt gesteld.
Voor het toepassen van een gebruikte machine wordt expliciet verwezen naar de Arbeidsmiddelenrichtlijn 89/655/EEG, die in de Nederlandse wetgeving is omgezet in de Arbo-wet.

De in de oude Machinerichtlijn opgenomen overlappingen met de laagspanningsrichtlijn 73/72/EEG zijn er in de nieuwe Machinerichtlijn uitgehaald.
Verder is het besluit voor de gevaarlijke machines aangepast, indien een bedrijf over een volledige kwaliteitsborgingsysteem beschikt, biedt de nieuwe richtlijn meer mogelijkheden om producten te maken zonder dat er een Aangewezen instantie (Notified Body) om een oordeel hoeft te worden gevraagd.

Samenvattend heeft de Europese commissie geprobeerd de toepassing van de Machinerichtlijn te vereenvoudigen en de uitleg hierover te vergemakkelijken. Dit is gebeurd op basis van ervaringen die bij de aangesloten lidstaten is opgedaan en met de inbreng die door het bedrijfsleven is geleverd. Of deze nieuwe aanpak in de praktijk werkelijk wordt gerealiseerd, zal moeten blijken.

Reageer op dit artikel