artikel

BRC ontwikkelt standaard verder

Algemeen

BRC ontwikkelt standaard verder

De BRC is in Nederland de bekendste GFSIerkende standaard voor voedselveiligheid. De eerste versie dateert van 1998. In 2015 werd versie 7 van kracht. Welke ontwikkelingen zijn er nog te verwachten voor bijvoorbeeld bedrijfscultuur, fraude, allergenen en onaangekondigde audits?

De BRC-standaard is opgesteld door supermarktorganisaties in het Verenigd Koninkrijk. Doel was de wettelijkheid en de kwaliteit van hun eigen merkproduc – ten juridisch te borgen via onafhankelijke certificatie. In 2003 is de naam Technical Standard for Companies Supplying Retailer Branded Food Products (to UK Retailers) gewijzigd naar BRC Global Standard – Food. Dit om voldoende invloed te houden op de internationale leveranciers en om zich staande houden ten opzichte van onder meer de IFS.

Aanpassingen criteria en protocol

Omdat steeds meer bedrijven door steeds meer verschillende instellingen werden gecertificeerd, rees de vraag of de doelstelling van de BRC werd behaald en of de gecertificeerde bedrijven daadwerkelijk aan de verwachtingen voldeden. Bij elke nieuwe versie had de BRC de behoefte de criteria en het protocol aan te passen om inzicht en zekerheid bij gecertificeerde bedrijven te verhogen (zie kader). Daarnaast waren wettelijke ontwikkelingen, recalls en incidenten aanleiding om de BRC Food-standaard inhoudelijk steeds uit te breiden. Dit geldt voor onder meer hy giënerisicozones in de fabriek, mi – cro biologisch onderzoek en verificatie, allergenenmanagement, etikettering, de introductie van criteria voor site security om sabotage te voorkomen en criteria voor food fraude om het risico daarop te minimaliseren.

18.500 certificaten

De BRC heeft wereldwijd circa 23.500 certificaten. Dit aantal groeit jaarlijks met circa 4,5 procent. In Italië, China, Peru en India is die groei het snelst. Omdat de ontwikkelingen in de Verenigde Staten vertragen, wordt daar in 2016 een kantoor geopend. Er zijn circa 18.500 BRC Food-certificaten. De BRC heeft een analyse gedaan op de auditrapporten van 2014. Daaruit blijkt wereldwijd 79 procent van de bedrijven een certificaat op A-niveau te scoren. Alle gecertificeerde bedrijven scoren gemiddeld vijf afwijkingen.

Opvallend is dat Nederland een hoger aantal afwijkingen scoort dan gemiddeld in de categorieën 17 graanproducten (gemiddeld zes afwijkingen); 18 oliën en vetten (gemiddeld zeven afwijkingen); 3 rauwe/bereide vleesproducten (gemiddeld acht afwijkingen); 7 zuivel, 14 bakkerij, 16 zoetwaren (elk gemiddeld negen afwijkingen). Die hogere scores lijken erger dan het is, want Nederland neemt na het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de derde plaats op de ranglijst in met het hoogste aandeel A-scores. Binnen de ca tegorieën 7 zuivel, 16 zoetwaren en 18 oliën en vetten valt Nederland in positieve zin op met de percentages A-scores van respectievelijk 76, 92 en 91 procent.

Onvoldoende meerwaarde

Wordt met dergelijke scores nu aan de verwachtingen van de stakeholders voldaan? Is de informatiebehoefte van retailers vandaag de dag ingevuld? Het antwoord hierop is helaas nog vaak ‘nee’. De retail verwacht dat het aantal recalls zal dalen. Dit is echter niet het geval. Is dit een reële verwachting? Recalls zijn immers een onderdeel van de beheerssystemen. Aan de andere kant mag je van een goedwerkend kwaliteitssysteem enige preventieve werking veronderstellen. De problemen van de laatste jaren heb ben ervoor gezorgd dat afnemers en standaardeigenaren extra kritisch kijken naar de criteria en de gecertificeerde bedrijven. We zien dat daarom sommige retailers vasthouden aan eigen leveranciersaudits. De BRC beoordeelt elk half jaar bij iedere erkende certificatie-instelling of de inhoud van de rapporten aan de eisen voldoet.

Wat kunnen we verwachten?

De BRC ontwikkelt aanvullende modules die bedrijven vrijwillig of op verzoek van de afnemer kunnen toepassen.

Deze modules doen het volgende:

 1. De specifieke informatiebehoefte van retailers invullen via aanvullende criteria zoals voor ASDA en Costco. Het ligt in de verwachting dat er meer afnemermodules komen.
 2. Aparte certificaten vervangen bij Traded Goods en Management of Food Materials for Animal Feed voor meer efficiëntie. Een module voor glutenvrije producten zit in de pijplijn.

Verder zijn er ontwikkelingen in ketenborging. Nu de certificaten ervoor beschikbaar zijn, verwacht de BRC dat alle schakels gecertificeerd zijn. Ook moeten BRC Foodgecertificeerde bedrijven zich meer verdiepen in de hele leveranciersketen. Dit zien we terug in de eisen voor leveranciersbeoordeling en fraudepreventie. De speciale aandacht voor traceerbaarheid zien we terug in de adoptie van de GlobalGAP Chain of Custody-module voor groenten en fruit. Binnenkort komt er ook een module voor ‘ketenborging vlees’.

Zekerheid voor retail verhogen

De BRC is daarnaast op zoek naar meer zekerheid bij gecertificeerde bedrijven. Daarom wordt dit jaar een module Culture Excellence ontwikkeld. De bedrijfscultuur zegt iets over de mate waarin bedrijven continu aan de certificatiecriteria willen voldoen. Dit is bij de huidige vorm van certificatie een onderbelicht aspect dat duidelijk meer aandacht verdient. Alleen bedrijven met een positieve kwaliteitscultuur kunnen de zekerheid bieden die de retail zoekt. Het lijkt daarom onvermijdelijk dat dit onderwerp een vast onderdeel wordt van de voedselveiligheidscertificatie. Door de aandacht voor voedselfraudepreventie zal de zoektocht naar meer zekerheid verdergaan. De BRC laat zich hier nog niet over uit. De BRC Food was een van de eerste standaarden met een programma voor onaangekondigde audits. Verwacht mag worden dat deze audits op termijn een standaardwerkwijze worden. Hoe snel dit gebeurt, hangt af van de nieuwe GFSI-eisen – bij het schrijven van dit artikel was daarover nog weinig bekend – en of meer individuele retailers dit van hun leveranciers gaan eisen. De wens is om zoveel mogelijk modules te combineren in één audit. Er zijn echter grenzen aan de effectiviteit. Auditoren voor voedselfraude en bedrijfscultuur hebben specifieke kennis en vaardigheden nodig. Ook vergen deze onderwerpen een andere auditaanpak. Je kunt niet ongestraft blijven combineren. Aparte protocollen liggen daarom voor de hand.

Al doorgevoerde aanpassingen in BRC Food

Een aantal aanpassingen die BRC in het verleden doorvoerde:

 • introductie van verschillende certificatieniveaus (AA/A/B/C/D) op basis van het aantal vastgestelde afwijkingen;
 • verhoging van auditfrequentie naar twee keer per jaar bij C/D-niveau;
 • introductie van fundamental criteria die een KO-werking hebben en de aanscherping hiervan in de verschillende opeenvolgende versies;
 • verhoging van de duur van de standaardaudit van één naar twee dagen;
 • publicatie van interpretatiedocumenten bij de verschillende versies;
 • publicatie van bestpractice-guidelines;
 • publicatie van sector- en themaguidancedocumenten;
 • introductie van extra eisen voor de inhoud van het auditrapport;
 • examinering en kwalificatie van auditoren op categorieniveau;
 • invoeren van een integriteitsprogramma voor certificatie-instellingen;
 • introductie van onaangekondigde audits;
 • introductie van BRC-standaarden voor andere schakels in de levensmiddelenketen: BRC Storage & Distribution, BRC Agents & Brokers, BRC Packaging & Packaging Materials.
Reageer op dit artikel