artikel

VWA maakt controlegegevens openbaar

Algemeen

In navolging van de aanpak rond residuen in groenten en het werken met vloeibaar frituurvet, publiceert de VWA met ingang van 1 april de inspectieresultaten van slachthuizen op haar site. De VWA evalueert dit jaar de drie cases. Bedrijven moeten dus nu laten weten hoe zij de openbaarmaking van de gegevens ervaren. Bieden de procedures wel voldoende waarborgen?

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit publiceerde op 4 januari 2007 een wijziging op het Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de VWA van 28 augustus 2006. De wijziging betreft de controlegegevens over het toepassen van de HACCP-beginselen in slachthuizen. Deze controlegevens verzamelt de VWA met ingang van 1 januari 2007 en plaatst zij per 1 april 2007 op haar website. Behalve de naam en het adres van het bedrijf en de locatie waar de controle heeft plaatsgevonden, worden de datum van de controle vermeld en de punten die zijn geïnspecteerd. Verder worden de bevindingen openbaar gemaakt met bewoordingen als ‘voldoet’, ‘voldoet met opmerkingen’, ‘voldoet niet’ of ‘niet beoordeeld’.

Wettelijke basis
De VWA baseert haar optreden op artikel 8 van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Daarin staat dat het bestuursorgaan een actieve informatieverplichting heeft ten aanzien van haar beleid en de voorbereiding en de uitvoering daarvan ‘zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering’.
De VWA heeft met de openbaarmaking van controlegegevens twee doelen: het bieden van transparantie aan partijen, inclusief de consument, binnen de (voedsel)productieketen, zodat zij daar hun keuze op kunnen baseren, en het verhogen van het niveau van naleving.
Het openbaar maken van gegevens moet zorgvuldig gebeuren. De procedure is daar ook op gericht. Zo zit er drie weken tussen de toezending van de gegevens aan de gecontroleerde bedrijven en de openbaarmaking. In die tijd kan het bedrijf een (beperkte) schriftelijke reactie geven die de VWA op haar website moet plaatsen.
Naar onze mening is een gebrek in de procedureregels dat een bedrijf geen aanspraak kan maken op een hercontrole. Het bedrijf kan daardoor negatieve publiciteit krijgen, ook al heeft het in de praktijk verbeteringen doorgevoerd.

Bezwaar
Tegen een besluit tot openbaarmaking is bezwaar en beroep mogelijk op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Een bedrijf kan dus naar de rechter stappen, wanneer het met de openbaarmaking niet eens is.
In voorkomende gevallen zijn daar goede argumenten voor. De impact van de openbaarmaking kan bijvoorbeeld groot zijn, ook al is deze louter informatief en niet als straf bedoeld. In de praktijk kan informatie over de controleresultaten bijvoorbeeld leiden tot reputatieschade, die zeker niet in alle gevallen ongedaan wordt gemaakt als een rechter tot het oordeel zou komen dat de VWA ten onrechte een overtreding heeft geconstateerd.
Bedrijven kunnen publicatie proberen te voorkomen door een voorlopige voorzieningsprocedure te starten. Daarmee kan schorsing van het besluit tot publicatie en verwijdering van het bericht op de website worden bewerkstelligd. De schorsing zal meestal gelden tot aan de beslissing op bezwaar van de VWA. Is die voor het bedrijf negatief, dan kan beroep worden aangetekend en weer opnieuw om schorsing worden verzocht.

Reageer op dit artikel