16 November 2023DeFabrique Utrecht

Breakouts

Ronde 1   11.15 - 12.15 uur

1A - De hete aardappel PFAS

De PFAS-problematiek roept enkele belangrijke vragen op zoals: Hoe krijgen we grip op PFAS, hoe beoordelen we de risico’s van PFAS via voedsel en drinkwater in Nederland door de gehele keten en hoe kunnen we krachten bundelen? Tijdens de lezing van Veronique Jeuken van Eurofins krijg je inzicht in de analysetechnologie en monitoring strategieën voor PFAS.

Verder gaat het in deze sessie over de Risicobeoordeling van blootstelling aan PFAS via voedsel en drinkwater in Nederland.

Het RIVM heeft berekend dat de hoeveelheid PFAS die mensen in Nederland via voedsel en drinkwater binnenkrijgen hoger is dan de gezondheidskundige grenswaarde. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland via voedsel meer dan drie keer zoveel PFAS binnenkrijgen als via drinkwater. Als mensen lange tijd meer PFAS binnenkrijgen dan de gezondheidskundige grenswaarde, kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid.

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van een meerjarig PFAS-onderzoeksprogramma. Binnen dit programma onderzoekt het RIVM wat er gedaan kan worden om de blootstelling van de Nederlandse bevolking naar beneden te brengen.

Marloes Schepens van RIVM zal dit onderzoek verder toelichten in haar presentatie.

Sprekers:
Veronique Jeuken, Eurofins Food Safety Solutions
Marloes Schepens, RIVM

1B - Lessons learned uit ketenbrede crisisoefening voedselveiligheid ontbijtgranen

De ministeries van VWS en LNV hebben na de Fipronil-crisis (2017) en de afronding van het Actieplan Voedselveiligheid (2020) met de voedselsectoren om tafel gezeten over hoe geleerde lessen op het gebied van voedselveiligheid blijvend te borgen. Daarbij is afgesproken om regelmatig met elkaar op ketenniveau crisisoefeningen te gaan doen. Op 9 mei van dit jaar was er een integrale crisisoefening voedselveiligheid met alle publieke en private organisaties die in beeld komen bij een voedselveiligheidsincident in de keten waarin ontbijtgranen worden geproduceerd. Aan de oefening deden verschillende bedrijven en organisaties uit de voedingsindustrie (FNLI) en overheid (LNV, VWS, NVWA) mee. Op welke onderdelen is er gelet tijdens de crisisoefening? En wat viel daarbij op? Wat kunnen we hiervan leren en voortaan anders doen? De uitkomsten van de crisisoefening zullen tijdens deze sessie uitgebreid worden toegelicht door het ministerie van VWS en een aantal sprekers vanuit de deelnemende partijen aan deze crisisoefening.

Spreker:
Annemieke Hoogeveen, beleidsadviseur Voedselveiligheid bij het ministerie van VWS
Marloes Kneppers, manager Voedselveiligheid & Regelgeving bij het FNLI
Pascalle de Ruyter, ministerie LNV
Bert Kort, NVWA
Gerrianne Jansen

1C - De gevaren van Listeria en de rol van de voedselproducent

Waarin schuilt het grootste gevaar van Listeria moncytogenes in de voedselindustrie? En wat leren we van de aanpak van recente ziekte uitbraken? Professor Frank Devlieghere brengt nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar voren die voor kwaliteitsmanagers in de voedingsindustrie 'must knows' zijn.

Eelco Franz licht het recente uitbraakonderzoek van het RIVM toe. Wat kunnen we hiervan leren? Hoe kan de ziektelast worden ingedamd? Hoe kan de methode WGS helpen?

Sprekers: 
Prof. dr. ir. Frank Devlieghere, Universiteit Gent
Dr. Eelco Franz, RIVM


Ronde 2   13.15 - 14.15 uur

2A - MOAH en MOSH – antwoord op prangende vragen

Wat betreft MOAH zijn er constant veranderingen. Elk moment zou er een verordening uitgebracht kunnen worden om te kunnen verwijzen naar de geldende limieten op voedingsmiddelen. Maar tot op heden zijn die er nog niet. Er zijn alleen concept richtlijnen uitgebracht door onderzoeksgroep JRC, gevolgd door een conceptadvies van de Europese Unie. Van MOSH is tot nu toe het risico niet in kaart gebracht omdat het niet carcinogeen lijkt te zijn.

Hoe moet de voedingsindustrie de richtlijnen voor MOAH interpreteren? En moet je nu als bedrijf wel of niet iets met MOSH doen? Eurofins deed een studie naar de risico’s van MOAH. Expert Ruben Thomaes licht toe hoe MOAH in voeding terecht kan komen, geeft een update over de geldende richtlijnen, laat zien wat de risico’s van MOAH overschrijding zijn en wanneer er reden is om te monitoren. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden legt Thomaes uit hoe Eurofins als laboratorium hiermee om gaat.

Na afloop van deze sessie is er een uitgebreide Q&A waar alle mogelijke vragen die er zijn, zo goed mogelijk zullen worden beantwoord.

Spreker:
Ruben Thomaes, Eurofins Food, Feed & Water Benelux

2B - Beheersing van grondstofgevaren – dit zijn de do’s en don’ts

Met de vernieuwing van infoblad 64 (samenvoegen van infoblad 64 en 65) is bij bedrijven en toezichthouders (NVWA) hernieuwde aandacht voor de borging van de grondstoffen. Bedrijven worden geacht de voedselveiligheidsgevaren te kennen en te beheersen. Maar er is onrust ontstaan, omdat er onduidelijkheid is over hoe de wettelijke eisen in te vullen.

De NVWA signaleert bij voedingsmiddelenbedrijven afwijkingen, terwijl aan de grondstoffen en de bedrijfscertificering niets is veranderd. Hoe zit dat precies? En hoe krijg je de onduidelijkheid weg? Marcel den Hertog (Précon) vertelt op basis van klantcases hoe dit er in de praktijk uitziet en geeft inzicht over de beste aanpak. In de zaal is iemand van de NVWA aanwezig om vragen over handhaving te beantwoorden.

Sprekers:
Marcel den Hertog, Précon

2C - Schimmels en mycotoxinen in relatie tot bederf en voedselveiligheid

Schimmels zijn de belangrijkste bederfveroorzakers van voedsel. Daarnaast produceren sommige schimmels mycotoxinen. Dat zijn giftige stoffen die zeer persistent kunnen zijn en een risico vormen voor de volksgezondheid. Sommige mycotoxinen zijn kankerverwekkend, anderen kunnen de lever- of nierfuncties aantasten. Schimmels, schimmelsporen en mycotoxinen kunnen via verschillende routes in levensmiddelen terechtkomen. Een belangrijk aandachtspunt voor de levensmiddelenindustrie is een mogelijke verandering van de schimmelflora in relatie tot voedselveiligheid. Daaraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen zoals klimmaatverandering, gebruik van reststromen als veevoer, verbod van fungiciden in de landbouw en de ontwikkeling van nieuwe producten zoals plantaardige- en biologische producten. Tijdens deze sessie krijg je inzicht in nieuwe ontwikkelingen wat betreft schimmels en mycotoxinen in relatie tot bederf en veiligheid van levensmiddelen.

Sprekers:
Dr. Frank Driehuis, Microbiology & Food Safety expert
Dr. Jan Dijksterhuis, Westerdijk Fungal Biodiversity Institute

2D - Rondetafelgesprek: Zijn 14 allergenen te weinig?

In richtlijn 1169/2011/EG heeft de Europese Unie bepaald dat 14 voedselallergenen op een etiket dienen te worden vermeld. Er zijn echter meer voedselallergenen die een overgevoeligheidsreactie kunnen veroorzaken. Welke allergenen zijn er nog meer en hoe kunnen deze gedetecteerd worden?

Spreker:
Gerard Kramer, Nutrilab


Ronde 3   14.30 - 15.30 uur

3A -  Ontwikkeling van duurzame verpakking voor levensmiddelen – stappenplan tot effectieve validatie

Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar nieuwe of aangepaste verpakkingsconcepten voor de geproduceerde levensmiddelen. Dat komt door de wens om het duurzamer te verpakken of door veranderende logistieke processen die andere eisen aan de verpakking stellen.

Waar moet je dan allemaal aan denken? Hoe kom je tot een effectieve validatie? Welke input heb je van je leveranciers en je afnemers nodig? En hoe maak je de juiste afweging tussen voedselveiligheid, kwaliteit en houdbaarheid? Met welke eisen moet je rekening houden (GFSI-standaarden, wetgeving, consumenten)? En hoe ervaren consumenten je verpakking?

Welke opties heb je dan om levensmiddelen te verpakken? Wat zijn de voor- en nadelen van deze opties in kader van duurzaamheid?  Waar moet je dan rekening mee houden in het verpakkingsconcept en proces? Aan de hand van praktische voorbeelden en cases worden de verschillende stappen en opties toegelicht.

Sprekers: 
Grietje van Weert, Normec Foodcare
Filip Fransen, deSter

3B - Een kijkje in de werkwijze van NVWA-IOD

Rechercheur Henri van de NVWA neemt ons mee in de werkwijze van NVWA-IOD. De NVWA-IOD is de opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die strafrechtelijk onderzoek doet naar grootschalige criminaliteit die een gevaar vormt voor de voedselveiligheid, volksgezondheid en de gezondheid van planten en dieren in Nederland. De organisatie gaat in op hoe de voedingsindustrie de NVWA-IOD kan helpen.

Sprekers:
Jilt, NVWA
Henri, NVWA

3C - Biofilms vakkundig en effectief te lijf

Deskundige Koen De Reu (ILVO) gaat in op het gevaar van biofilms als potentiële bron voor bederforganismen en pathogenen. Hij behandelt ook de impact van de samenzwering tussen de bacteriën in biofilms. Biofilms zijn namelijk een veilige haven voor bederforganismen en pathogenen. Daarnaast wordt in de sessie door Laurent Delhalle aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op strategieën zoals enzymatische reiniging voor het beheersen van biofilms in de voedingsindustrie. Tot slot wordt de problematiek verder toegelicht vanuit de praktijk van de voedingsindustrie.

Sprekers:
Koen De Reu, senior researcher ILVO
Laurent Delhalle, senior research scientist University of Liege

3D - Rondetafelgesprek: Beheersing van grondstofgevaren in de praktijk

In het verlengde van de presentatie in breakoutronde 2 over de beheersing van grondstofgevaren gaan we met elkaar in gesprek over ‘best practices’: hoe kan ik in de praktijk omgaan met verificatie van grondstofgevaren in het licht van de wettelijke eisen en de informatie uit infoblad 64. We nodigen iedereen uit om ervaringen te delen en vragen te stellen. Het doel van deze rondetafelsessie is om elkaar verder te helpen, tips en trics te noteren en onduidelijkheden weg te nemen.

Spreker:
Marcel den Hertog, Précon
Judith Rosenboom, Précon

Nog meer info?

Contactpersoon events
Thalyssa van der Molen
T: 06 54 24 41 02
vmt.events@vmnmedia.nl

------------------

Profileren?

Contactpersoon partnerships
Monique van Neutegem
T 06 50 44 94 02
moniquevanneutegem@vmnmedia.nl