nieuws

Algemene Levensmiddelen Verordening minder geschikt voor aanpak voedselverspilling

Wetgeving & Toezicht

Algemene Levensmiddelen Verordening  minder geschikt voor aanpak voedselverspilling

De Europese Commissie heeft half januari de resultaten van de ‘fitness check’ van de Algemene Levensmiddel Verordening (ALV/GFL) gepresenteerd. De ALV blijkt nog steeds bij de tijd als het gaat om inspelen op groei, concurrentievermogen en toegenomen globalisering. Minder geschikt echter blijkt de verordening voor verduurzaming en in het bijzonder voedselverspilling.

De Europese Commissie heeft een Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) opgezet. Dit doorlopende programma heeft gevolgen voor de levenscyclus van de Europese wetgeving. Na evaluatie van de volledige EU-wetgeving besloot de Commissie om vervolgmaatregelen te treffen. Hiertoe behoren ‘fitness checks’, waarbij wordt beoordeeld of de wetgeving rond een bepaald onderwerp ‘fit for use’ is. Vanaf 2014 werd de ALV daarom onder de loep genomen onder de noemer ‘Fitness Check on the General Food Law Regulation (Regulation (EC) No 178/2002)’. Hamvraag daarbij: zijn de genomen maatregelen proportioneel  gezien de doelstellingen en leveren zij de verwachte resultaten op?  

Positieve bevindingen

Globaal kan worden gesteld dat de hoofddoelstellingen van de Algemene Levensmiddelen Verordening zijn bereikt. Die doelstellingen zijn: een hoog beschermingsniveau van de gezondheid van de mens, en van de belangen van de consument evenals een goede werking van de interne markt.

  • Het huidige niveau van voedselveiligheid ligt hoger dan die was voor de invoering van de ALV, zo luidt de conclusie van de Europese Commissie. Levensmiddelen zijn nu grotendeels vrij van residuen van bestrijdingsmiddelen en van diergeneesmiddelen of de geanalyseerde waarden liggen onder de wettelijke grenzen. De systematische toepassing van het risicoanalyseprincipe in de EU- levensmiddelenwetgeving heeft geleid tot een verhoging van het niveau van bescherming van de volksgezondheid.  
  • De oprichting van de EFSA heeft de wetenschappelijke basis van EU-maatregelen verbeterd. Ook binnen de EFSA zijn belangrijke verbeteringen gerealiseerd als het vergroten van de wetenschappelijke expertise, van de kwaliteit van haar wetenschappelijke output, van de ontwikkeling en harmonisatie van methoden voor risicobeoordeling;
  • In de gehele levensmiddelenketen is de traceerbaarheid van levensmiddelen en diervoeders verbeterd.
  • EU-noodmaatregelen en bestaande crisisbeheersingsregelingen leiden in het algemeen tot de bescherming van de gezondheid van de consument en het efficiënt beheersen en beperken van voedselveiligheidsincidenten.
  • De ALV droeg bij tot een effectieve werking van de interne markt door een gelijk speelveld tot stand te brengen voor alle exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven op de EU-markt en door het verminderen van verstoringen van het handelsverkeer.  

Niettemin tekortkomingen

Ondermeer de volgende tekortkomingen komen naar voren:

  • Nog steeds zijn er nationale verschillen in de uitvoering en handhaving van de EU-wetgeving. Ze zijn niet systematisch maar komen incidenteel voor.
  • Ook is de risicocommunicatie niet altijd effectief geweest met negatieve gevolgen voor het vertrouwen van de consument en voor de aanvaardbaarheid van de genomen beslissingen met betrekking tot risicobeheersing.
  • Langdurige vergunningsprocedures in sommige sectoren zoals voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen, nieuwe voedingsmiddelen, gezondheidsclaims vertragen het op de markt mogen brengen ervan.

Aanpak 

Voor het verzamelen van informatie voor de ‘fitness check’ heeft de Europese Commissie twee externe onderzoeken uitgevoerd. Het eerste ging over het algemene deel van de ALV. Het tweede betrof het RASFF en het beheer van noodsituaties of crises. Deze onderzoeken werden in december 2015 afgerond. Over de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) is een intern tussentijds verslag opgesteld. Stakeholders van deze check zijn onder meer lidstaten, belanghebbenden, MKB’ers. Zij werden door middel van raadplegingen in staat gesteld om informatie en bewijsmateriaal te leveren en hun standpunten kenbaar te maken. De ‘fitness check’ bestrijkt de periode 2002-2013 in de 28 EU-lidstaten.

Voor meer informatie zie hier of website 

Reageer op dit artikel