nieuws

Eiersector pakt zwakheden in de keten aan

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Eiersector pakt zwakheden in de keten aan

De fipronilaffaire legde feilloos de kwetsbaarheid van de eierketen bloot. De Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen waarin overheid en bedrijven samenwerken, treft maatregelen om problemen in de keten op te lossen. Zo wil de werkgroep dat er een meldpunt komt om misstanden te melden.

De fipronilaffaire was één van de ernstigste crises in de Nederlandse eiersector. Dat nooit meer, vinden alle betrokken partijen in de eierketen, inclusief de overheid. In het eindrapport ‘In Actie voor de Toekomst van het Nederlandse ei’ stelt de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen daarom maatregelen voor om de zwakheden in de keten op te lossen.

Signalen en meldingen

De manier waarop de keten omgaat met verstoringen en risico’s moet anders vindt de werkgroep. “Het heeft te lang geduurd voordat boven tafel was wat er allemaal aan de hand was. Signalen en meldingen over het gebruik van verkeerde stoffen zijn onvoldoende naar boven gekomen of op waarde geschat, zowel binnen als buiten de eierketen.” Dit leidde tot diepere en langduriger crisis en meer schade , aldus de opstellers van het rapport.

Bewustwording voedselveiligheid

Verbeteringen in de bewustwording bij pluimveehouders over voedselveiligheid en verdere professionalisering van kwaliteitssystemen in de keten zijn nodig, aldus de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen. Welke maatregelen stelt de werkgroep voor om zwakheden in de keten op te lossen én een tweede fipronilaffaire in de toekomst te voorkomen?

Kwaliteitsschema IKB Ei

Grofweg 80 tot 95% van de partijen in de eierketen is lid van kwaliteitsborgingsprogramma IKB Ei. De werkgroep wil ook dat de rest van de keten zich bij dit schema aansluit om zo de zelfregulering te versterken. De overheid kan hier een actieve rol spelen met bijvoorbeeld een algemeen verbindend verklaring. Laat dit jaar externe analyses uitvoeren in de keten op kwetsbaarheden en fraudebestendigheden, beveelt de werkgroep aan. Ook is meer geld en menskracht nodig om IKB Ei te versterken. Verder dient dit kwaliteitsschema te functioneren onder onafhankelijk toezicht.

Meldpunt misstanden

Er komt een nieuw in te stellen meldpunt waarbij betrokkenen onregelmatigheden kunnen melden.

Kennis regelgeving

De informatie-uitwisseling kan veel beter. De Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen stelt daarom voor een serviceloket op te richten dat pluimveehouders ondersteunt met actuele informatieverstrekking over wettelijke regelgeving en private voorschriften.

Risicogebaseerde monitoring

Alle schakels in de eierketen controleren eieren en producten op kritische stoffen op basis van een risicogebaseerd monitoringsprogramma. Om bij een mogelijke crisis de risico’s te beperken, is het noodzakelijk dat er duidelijke afspraken komen tussen de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de eierketen om informatie en signalen over incidenten te delen. De informatie-uitwisseling tussen eierketen en NVWA moet beter, zo meldt het rapport.

Gecertificeerd

Alle producten die pluimveehouders gebruiken op hun bedrijf , dienen gecertificeerd en gereguleerd te zijn. Het is belangrijk dit ook te controleren.

Rapport

Lees alle aanbevelingen om de zwakheden in de eierketen te verbeteren in het rapport ‘In Actie voor de Toekomst van het Nederlandse ei’

Reageer op dit artikel