artikel

Smachten naar erkenning schema’s

Duurzaamheid & MVO

Smachten naar erkenning schema’s

De website Ketenborging.nl biedt een overzicht van private kwaliteitsschema’s die de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft geaccepteerd. Tot nu toe heeft de de toezichthouder nog geen enkel schema erkend. VMT zocht met enkele eigenaren contact en vroeg hun waarom eigenlijk nog niet.

Bij ieder voedselschandaal dringt zich de vraag op hoe waterdicht de voedselveiligheidsschema’s zijn. Dat gebeurde ook op de gedenkwaardige haringparty in Scheveningen van 18 juni vorig jaar, een samenkomst van de retail en keten. NVWA-baas Harry Paul liet daar al snel merken dat hij niet voor de gezelligheid kwam. Hij had een duidelijke boodschap: van de kwaliteitsschema’s klopt maar weinig. Hij vergeleek ze met een bodemsanering van met asbest vervuilde grond: alle certificaten zijn op orde, maar in de praktijk wordt anders gewerkt. “Alle fraudeurs hebben een BRC-certificaat. Een van uw inkopers zei dat er al zeven jaar geen audit is geweest omdat zijn afnemers vertrouwen op de BRC-certificering. De ene audit dekt dus de andere af. Certificaten zijn gewoon te koop. Kwaliteitssystemen zijn zo lek als een mandje”, was zijn niet mis te verstane boodschap. Paul wilde vooral het bed even opschudden, ook al omdat veel schema-eigenaren hard werken voor een NVWA-erkenning.

Op de website Ketenborging.nl staan op dit moment twaalf kwaliteitsschema’s op de status ‘in behandeling’, de eerste fase in het beoordelingsproces van de NVWA. In de tweede en laatste fase kunnen ze de felbegeerde status ‘geaccepteerd’ behalen. VMT belde vijf schema-eigenaren met de vraag hoe ver zij zijn met het doorvoeren van de criteria voor acceptatie, opgesteld door de NVWA. Riskplaza, FSSC 22000 en IFS vertellen over de soms hobbelige weg van ‘in behandeling’ naar ‘geaccepteerd’. BRC en GMP+ vonden het nog te vroeg om te reageren.

Riskplaza werkt aan missing links

Sjoerd Kanters, directeur Riskplaza:
“Er zijn verschillende contactmomenten geweest met de voedselautoriteit het afgelopen jaar om de voortgang en het plan van aanpak te bespreken. Het Riskplaza-audit+-reglement voldeed aan de meeste criteria van de NVWA, maar er waren toch nog een aan- tal missing links. Eén daarvan is dat het Riskplaza-audit+-reglement als systeem nog niet geaccepteerd is door de Raad voor Accreditatie (RvA). De stichting heeft besloten om de internationale NEN-EN-ISO/IEC 17021 te gaan volgen, een internationale norm voor systeemmanagement. De eisen die in deze norm worden gesteld aan het Riskplaza-systeem en aan de certificatie-instellingen zijn nu opgenomen in een nieuwe versie van het Riskplaza-audit+-reglement. Die verschijnt dit voorjaar.

De certificatie-instellingen die nu al erkend zijn door Riskplaza, zijn al geaccrediteerd volgens deze ISO 17021-norm. Nadat de RvA het Riskplaza-systeem hee geaccepteerd, kunnen deze certificatie-instellingen pas een uitbreiding van hun scope aanvragen. Met deze toetsing door de RvA ontstaat er tevens voor Riskplaza meer internationaal draagvlak, erkenning en herkenning bij buitenlandse bedrijven.

Een ander belangrijke aspect voor de stichting is de integriteit van het Riskplaza-systeem. Het Riskplaza-audit+- reglement is de afgelopen tijd verder ontwikkeld om een optimale werking van het integriteitsprogramma te bewerkstelligen. Zo is er een nieuw hoofdstuk opgenomen over het interventiebeleid voor certificatie-instellingen.

De nieuwste versie van het Riskplaza-audit+-reglement wordt dus dit voorjaar aan de RvA aangeboden. Het hele accep- tatie-/accreditatietraject zal op zijn vroegst pas in het voorjaar van 2017 gereed zijn. Daarna zal de NVWA een aantal bedrijven bezoeken om in de praktijk na te gaan of de implementatie en de naleving van het Riskplaza-audit+-regle- ment goed wordt uitgevoerd en dat erop kan worden vertrouwd dat de borging van grondstofgevaren op orde is bij deze bedrijven. Hier kan geen tijdspanne aan ontleend worden door de Stichting Riskplaza.”

FSSC 22000: Nederland kop- loper in aanscherpen eisen

Cornelie Glerum, directeur FSSC 22000: “De belangrijkste aanpassingen in ons schema zijn terug te voeren naar de implementatie-eisen van onaangekondigde audits, productintegriteit in het FSSC 22000-certificatieschema en wederzijdse informatiedeling tussen de schema-eigenaar FSSC 22000 en de NVWA. FSSC 22000 is verheugd dat de NVWA hee aangegeven een verificatie-audit in te gaan plannen. Aanleiding daarvoor was door ons gewekt vertrouwen en onze actieve houding ten opzichte van de implementatie van de ontbrekende elementen. Het proces is ook voor de NVWA nieuw, maar we hebben de indruk dat de NVWA actief zoekt naar oplossingen om het proces goed te laten verlopen.

Aanpassen van een schema kost tijd omdat het consensus vraagt van de relevante betrokken stakeholders. Hierbij moeten ook de eisen van het GFSI continu in acht worden genomen. Nederland is voorloper in het aanscherpen van de eisen, waarbij de schema-eigenaren, die veelal internationaal opereren, er zorg voor moeten dragen dat het schema wereldwijd geaccepteerd blijft. Momenteel wordt hard gewerkt aan FSSC 22000 versie 4, die uiterlijk 1 juni wordt gepubiceerd. Die zal helemaal in lijn zijn met de nieuwe GFSI-eisen. De nieuwe eisen voor verplichte onaangekondigde audits en productintegriteit worden volledig daarin opgenomen.”

IFS voorziet nog niet in onaangekondigde audits

Stephan Tromp, directeur IFS: “IFS moet een protocol implementeren om onaangekondigde audits uit te voeren via certificatie-instellingen. Dit protocol zal de komende dagen worden gepubliceerd. Een ander punt waaraan we moeten werken, is informatie-uitwisseling tussen NVWA en IFS. We moeten hiervoor samen een oplossing bedenken die voldoet aan de Nederlandse wetgeving.

Wat betreft data-uitwisseling gaat het er meer om hoe we dit gaan doen. IFS heeft een unieke database met veel mogelijk- heden. Het hangt ervan af welke informatie de NVWA wil hebben en wat mogelijk is volgens de Nederlandse wet.

Wanneer we verwachten dat ons schema op Ketenborging.nl van de NVWA de status ‘geaccepteerd’ krijgt? Dat hangt af van de acceptatie van ons protocol over onaangekondigd auditen én de uiteindelijke oplossing voor informatie-uitwisseling. Dus het is meer de vraag wanneer de NVWA denkt dat we volledig klaar zijn voor Ketenborging.nl.”

Reageer op dit artikel