nieuws

Dierenbescherming vult Beter Levenkeurmerk aan met milieu-aspecten

Algemeen

Dierenbescherming vult Beter Levenkeurmerk aan met milieu-aspecten

De Dierenbescherming breidt de eisen voor het keurmerk ‘Beter Leven’ uit, beginnende met de zuivelsector. Naast dierenwelzijnscriteria neemt de organisatie ook natuur- en milieu-aspecten mee. Jumbo introduceert deze Beter Leven-zuivel met één ster als eerste.

Nieuwe eisen voor de melkveehouderij kwamen als eerste, “want daar moeten echt stappen voorwaarts worden gezet”, aldus de samenwerkende partijen Dierenbescherming, Natuur & Milieu en Vogelbescherming Nederland.

“Zo moet er in weilanden veel meer ruimte komen voor bloemen, insecten en boerenlandvogels en dienen veehouders over te stappen op groene energie, mestoverschotten afbouwen en het gebruik van vervuilende bestrijdingsmiddelen beperken”, zegt Co’tje Admiraal, directeur van de Dierenbescherming.

Jumbo

Jumbo verkoopt melk en yoghurt met één ster van het Beter Levenkeurmerk. Dit vereist een goede samenwerking door Jumbo, de zuivelverwerker en zes melkveehouders.

“Afzet en compensatie van extra door de boer gemaakte kosten in het nieuwe concept zijn hierbij cruciaal”, zegt Admiraal.

Jumbo geeft aan dat dit de volgende stap is om in 2022 alleen nog maar duurzame dagverse huismerkmelkproducten aan te bieden.

Zuivel met een ster

Zuivel

De samenwerkende partijen vinden de intensivering en schaalvergroting van de zuivelsector te ver doorgeschoten. “Het imago van een groene weide met tevreden grazende dieren onder een Hollandse wolkenlucht met molens aan de horizon, staat ver af van de realiteit”, aldus Admiraal.

“Want een koe staat nu eenmaal het merendeel van de tijd, ruim negentig procent, op stal. Ook als ze weidegang krijgt”, legt de directeur van de Dierenbescherming uit.

Bovendien zijn de reducties in aantallen weidevogels, insecten en milieubelasting van schadelijke (mest)stoffen belangrijke aandachtspunten voor de zuivelsector.

Weidegang

De aanscherping van de richtlijnen voor het Beter Leven-keurmerk betekent voor koeien bijvoorbeeld dat ze allemaal gelijk kunnen liggen. Ook zijn er meer eetplekken.

“Uiteraard is ook weidegang van zes uur gedurende minimaal 120 dagen gegarandeerd, ook voor het jongvee is er weidegang. De jonge dieren worden nu nog te vaak het hele jaar op stal gehouden”, zegt Admiraal.

Kalveren

Naast weidegang voor de jongere dieren, schrijven de nieuwe eisen ook voor dat de beesten minimaal 28 dagen op het bedrijf moeten blijven. Deze periode van twee weken die melkveehouders doorgaans aanhouden, zorgt ervoor dat de kalveren beter bestand zijn tegen ziektes en beter tegen transport kunnen. Dit gaat later in, want eerst moet er genoeg afzet zijn bij mesterijen.

Bovendien is er onder het keurmerk permanent drinkwater aanwezig voor de kalveren. “Dat mag logisch klinken, maar is het allerminst. Ook hier gelden namelijk geen wettelijke voorschriften”, aldus Admiraal.

Vleessector

De zuivel met één ster is de eerste stap in de verbreding van Beter Leven. Er is nog veel te doen bij onder andere pluimvee- en varkenshouders, maar “over vijf jaar zijn we een heel eind opgeschoten, de nieuwe criteria staan al met potlood op papier”, zegt Admiraal.

Natuur & Milieu

“Het is een hele mooie stap vooruit dat het Beter Leven keurmerk nu ook duurzaamheidscriteria meeweegt”, stelt Dorien Ackerman van Natuur & Milieu. “We hebben hard gewerkt aan de duurzaamheidseisen voor het Beter Leven keurmerk, we kijken daarin naar de hoeveelheid mest, het voer, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, zoals een algeheel verbod op glyfosaat, en het energiegebruik op de boerderij.

“Boeren die de zuivel leveren voor het Beter Leven keurmerk zorgen er bijvoorbeeld voor dat ze het grootste deel van de mest, die ze produceren, op hun eigen land kwijt kunnen. Daarmee voorkomen ze een mestoverschot.”

“En om aan het keurmerk te voldoen, voeren de boeren de koeien zoveel mogelijk met veevoer uit de buurt. Zo min mogelijk krachtvoer, dat van ver komt. Tot slot werken de boeren die aan het keurmerk voldoen aan het energieneutraal maken van hun bedrijf door zelf energie op te (gaan) wekken”, aldus Ackerman.

Reageer op dit artikel