artikel

Het VAB viert honderd jaar kennisnetwerk

Algemeen

In 1906 werd ‘Ons Zuivelbelang’ opgericht, de vereniging van afgestudeerden van de Zuivelschool in Bolsward. Precies een eeuw later is er veel veranderd. De vereniging heet inmiddels het VAB. De ‘school’ in Bolsward bestaat niet meer. Er is nu de HBO-studierichting Voedingsmiddelentechnologie aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. De afgestudeerde is geen zuiveldirecteur maar voedingsmiddelentechnoloog. Wat in die periode niet veranderde is de functie van de vereniging: het bieden van een kennisnetwerk.

De 100-jarige vereniging van afgestudeerden is volop met de toekomst bezig. “Op termijn willen we een professioneel netwerk van technologen zijn.” Jolanda Bergsma-Krediet vertelt enthousiast over de plannen en activiteiten van het VAB, wat eens stond voor ‘Vereniging van Afgestudeerden van Bolsward’ maar inmiddels een naam en begrip is geworden. Zij wordt daarbij aangevuld door IJsbrand Velzeboer. Hij kent de vereniging als geen ander. In januari 2005 gaf hij na tien jaar de voorzittershamer door aan Bergsma, die daarmee de eerste vrouwelijke voorzitter van de vereniging werd.

Bergsma is in het dagelijks leven certificeerder/inspecteur bij Stichting Skal. Via haar bestuursfunctie ontmoet zij veel mensen. “Dat netwerken is voor mij een van de drijfveren om deze voorzittersfunctie te vervullen. Het sluit aan bij mijn werk als certificeerder. Met op 3 en 4 november het honderdjarig jubileumfeest voor de boeg wordt aan dit aspect volop invulling gegeven”, aldus Bergsma.

Kennis, ontmoeten en feesten
Anno 2006 moet een vereniging van afgestudeerden haar leden vooral vakinhoudelijk wat bieden. Bergsma signaleert bij de leden de wens én noodzaak om kennis op te doen via de activiteiten van de vereniging. “Mensen bekijken voortdurend of de tijd die deelnemen aan het verenigingsleven vraagt opweegt tegen wat het hen biedt. Toegevoegde waarde en kwaliteit tellen. Anders worden of blijven ze geen lid. De ontwikkelingen gaan zo snel dat enkele jaren na afstuderen alweer behoefte is aan nieuwe kennis.”

De vereniging organiseerde vorig jaar workshops die goed werden bezocht. “We kiezen dan voor actuele thema’s als traceerbaarheid, ongediertebestrijding of verantwoord ondernemen. De workshops waren onderdeel van de jaarlijkse VAB-dag. Er staat dan ook altijd een excursie bij een voedingsmiddelenbedrijf op het programma. Daarmee geven we tevens invulling aan de tweede speerpunt van de vereniging: ontmoeten”, aldus de voorzitter. Naast leren en ontmoeten is ontspannen de derde functie van het VAB. Bergsma: “Feesten en herinneringen ophalen zijn onlosmakelijk verbonden met een vereniging van afgestudeerden.”

Activiteiten
De workshops en excursies, soms regionaal, dan weer als onderdeel van de jaarlijkse VAB-dag, worden aangekondigd en verslagen in ‘VAB-info’, het informatiebulletin voor de leden. Relatief nieuw is de website www.hetvab.nl. “We zetten in op internet. De site biedt veel informatie en contactmogelijkheden. Leden kunnen elkaar hier ontmoeten en met elkaar mailen.”

In het rijtje van verenigingsactiviteiten staat ook de Sonnema-prijs, genoemd naar een oud-directeur van de opleiding. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de best presterende student. De criteria zijn nauwgezet geformuleerd en gebaseerd op cijfers, studieduur, scriptie en buitenschoolse activiteiten. “Helaas bleek vorig jaar geen enkele student aan deze strikte criteria te voldoen”, betreurt Velzeboer.

Ledenbestand
Het VAB telt nu ruim 460 leden. Tot lange tijd na de oprichting bleef de vereniging klein door het beperkte aantal studenten dat de opleiding telde. Toen eind jaren zestig de studenten naar de Rijks Hogere School voor Levensmiddelentechnologie toestroomden, groeide ook de vereniging snel. Bergsma: “We hebben nu een groot bestand van leden die werkzaam zijn in diverse sectoren. Het patroon dat we zien is dat mensen direct na afstuderen lid worden, dit korte tijd blijven en dan lid af zijn. Na zo’n tien tot vijftien jaar wordt men opnieuw lid. Vaak gaat dit samen met carrièreveranderingen. Op zo’n moment is er behoefte aan een netwerk.”

Minder studenten en leden
Nu de belangstelling voor de studierichting voedingsmiddelentechnologie sterk daalt, vermindert ook de potentiële aanwas van de vereniging. “Die zorg hangt nauw samen met een ander probleem dat wij in de praktijk voorzien: een chronisch gebrek aan voedingsmiddelentechnologen.” Velzeboer licht toe dat de vereniging op dit terrein een louter signalerende taak heeft richting opleidingsinstituut. “De vereniging vervult voor de school een klankbordfunctie. Wij brengen de mening van de leden naar binnen. Dat gebeurt via Aristaeus, de overkoepelende alumni-vereniging.”

Velzeboer vervulde sinds 1999 het voorzitterschap van het VAB en dat van Aristaeus. Het VAB werd toen een statutaire afdeling, evenals de verenigingen van de andere drie studierichtingen (landbouw, milieukunde en diermanagement) van de Hogeschool Van Hall Larenstein. Maar ondanks het feit dat het VAB sinds die tijd officieel geen zelfstandige vereniging meer is, is er weinig veranderd. “We hebben nog altijd een eigen bestuur en organiseren onze eigen activiteiten”, zegt Bergsma.

Verbreding
Sinds de fusie staat het lidmaatschap van het VAB open voor alle afgestudeerden van de Hogeschool Van Hall Larenstein. “Iemand die een van de drie andere studierichtingen heeft gevolgd, vindt soms toch een baan in de voedingsmiddelensector. We willen dat ook deze mensen lid kunnen worden. Zo zoeken we een stuk verbreding.”

Verder wil de vereniging de excursies vanuit de ketengedachte openstellen voor niet-leden. Zo meent Bergsma dat het bedrijfsbezoek dat het VAB onlangs bracht aan een taugékwekerij ongetwijfeld ook interessant is voor een landbouwer. “Uiteindelijk doel is toch om een professioneel netwerk voor technologen te worden”, zo besluit de VAB-voorzitter met een vooruitblik.

Reageer op dit artikel