artikel

Conflict CE-markering en Europese richtlijnen

Algemeen

De handhaving van en controle op de CE-markering van machines en installaties door Nederlandse controle-instanties van de overheid zijn in strijd met de Europese richtlijnen daarvoor. De richtlijnen leggen de verantwoordelijkheid bij de Europese producent of importeur, terwijl de instanties nog vaak de voedingsmiddelenproducent op het matje roepen.

Bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie in Nederland worden door controle-instanties van de overheid aangesproken op de veiligheid van machines en installatie met een CE-markering. Ook al wordt precies zo gewerkt met de machine als door de producent of importeur is aangegeven, toch schrijft de overheidsinstantie bij onveilige situaties processen-verbaal uit aan bedrijven die de machine in gebruik hebben. Dit is in strijd met Europese productierichtlijnen.

Indien een Nederlands controleorgaan vragen heeft over de veiligheidsstatus van een machine of installatie met een CE-markering, moeten zij direct contact opnemen met de Europese producent of importeur.

Misverstanden
Veel misverstanden met overheidscontrole-instanties in Nederland komen voort uit het feit dat de Europese Machinerichtlijn 98/37/EG vanuit de Wet op de gevaarlijke werktuigen per 1 september 2003 is omgezet in de Warenwet en in het Besluit machines. Dit betekent dat niet meer de Arbeidsinspectie bevoegd is tot het optreden bij misstanden met CE-markering van een machine of installatie, maar dat slechts de Keuringsdienst van Waren daartoe bevoegd is. Vooral de complexe bevoegdheidsindeling is debet aan de misverstanden omtrent CE-markering.

Bij het vaststellen van de verantwoordelijkheid in het geval van CE-markering spelen de Europese producent en importeur een essentiële rol. De Europese producent is verantwoordelijk voor hetgeen hij zelf produceert en vervolgens op de markt brengt. Daarentegen is de importeur direct verantwoordelijk voor de machines en installaties die hij van buiten Europa naar binnen haalt. Indien bedrijven in de voedingssector conform de instructies van de producent of importeur de machines en installaties gebruiken, zijn alle verantwoordelijkheden duidelijk gesteld in de richtlijnen.

CE-Verklaring van Overeenstemming
Sinds 1 januari 1995 kreeg de voedingssector daadwerkelijk te maken met de toepassing van CE-markering als uitvloeisel van de verplichtingen die de Europese richtlijnen met hun invoering meebrachten. De richtlijnen waren bedoeld om de verantwoordelijkheden helder vast te leggen.

In de voedingsmiddelenindustrie spelen de Machinerichtlijn 98/37/EG, de Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG, de EMC-richtlijn 89/336/EEG en de Richtlijn Drukapparatuur 97/23/EG een belangrijke rol. Al deze richtlijnen zijn een op een omgezet in de Nederlandse wetgeving en hebben te maken met de veiligheid van de machines.

De Machinerichtlijn behandelt alle mechanische aspecten van een machine en geeft dwingende verwijzing naar het opvolgen van fundamentele eisen, het verrichten van een normenonderzoek, het uitvoeren en opvolgen van een genormaliseerde risicoanalyse, het generen van gebruikersinformatie en het samenstellen van een Technisch Constructie Dossier. De Europese importeur of producent dient met een CE-Verklaring van Overeenstemming te kunnen aantonen dat de machine voldoet aan de eisen van de richtlijn.

Dat geldt ook voor de Laagspanningsrichtlijn, de EMC-richtlijn en de Richtlijn Drukapparatuur. Gegevens over de machine en het (veilig) gebruik daarvan dienen te worden opgenomen in het Technisch Constructie Dossier en de conformiteit met de betreffende richtlijn van de machine of installatie moet kunnen worden aangetoond met een CE-Veklaring van Overeenstemming. Het is de Europese importeur of producent die dit moeten kunnen aantonen en niet de eigenaar of gebruiker van de machine.

Reageer op dit artikel