VoedselVeiligheid | VMT

voedselveiligheidnieuwsbrief

VoedselVeiligheid is een onafhankelijke, specialistische Nederlandstalige uitgave op het gebied van Voedselveiligheid in de gehele levensmiddelenketen met daarin onder andere:

•    Het laatste nieuws over recalls en incidenten
•    Een analyse van het probleem
•    De vergelijking met eerdere incidenten
•    Duiding d.m.v. deskundig commentaar
•    Europese regelgeving en adviezen
•    Resultaten van onderzoeken

 

VoedselVeiligheid verschijnt 10 keer per jaar, een jaarabonnement kost € 147,- 

VMT_aanmelden_button


Doelgroep

Voedselveiligheid richt zicht op personen, bedrijven en instellingen die zich beroepsmatig bezighouden met voedingsmiddelen, waaronder kwaliteitsmanagers, technologen, inkoop en verkoop, maar ook laboratoria op het gebied van levensmiddelen, onderzoeksinstituten, consultants, overheden en opleidingsinstituten.

 

Colofon

VoedselVeiligheid | VMT is een uitgave van VMT die professionals verantwoordelijk voor hygiëne en voedselveiligheid informeert over issues, incidenten, regelgeving en onderzoek.

_

Mybusinessmedia
Postbus 58
7400 AB Deventer

_

Uitgever: Drs. S. Wanders
s.wanders@mybusinessmedia.nl

_

Hoofdredactie: Dr. S.A. Hertzberger
simhertzberger@gmail.com

_

Redactie: Ir. H.J. Beckers, Food Safety Consultant; Ir. E. de Boer, levensmiddelenmicrobioloog; Dr. Y.T.H.P. van Duijnhoven, GGD Amsterdam; Dr. Ir. A.E. Heuvelink, Gezondheidsdienst voor Dieren; Prof. Dr. Ir. B. De Meulenaar, UGent; Prof. Dr. Ir. M.H.J. Wells-Bennik, NIZO food research; Prof. Dr. Ir. M.H. Zwietering, WUR; Prof. M.P.C Koopmans, hoogleraar virologie.

_

Eindredactie: M.R. Buitendijk-Pijl MA

_

Raad van toezicht: Dr. P.M. Klapwijk; Prof. Dr. F van Knapen.

_

Vormgeving: Colorscan bv, Den Haag

_

Media-adviseur: M. van Neutegem
T: 06-50449402, E: m.neutegem@mybusinessmedia.nl

_

Een abonnement op de VoedselVeiligheid | VMT | (in Nederland) kost € 147,-. Voor vragen over abonnementen, bezorging of adreswijziging kunt u bellen met: 0570-504300 of mailen naar klantenservice@voedselveiligheid.nl.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm.

_

Het auteursrecht op de inhoud wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Publicaties geschieden uitsluitend onder verantwoording van de auteurs. Alle daarin vervatte informatie is zorgvuldig gecontroleerd. De auteurs kunnen echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden.