Nederlandse gemeenten positief over inzameling drankenkartons

Deventer, 20 november 2017 12:18 | Sophie Laemers

Nagenoeg alle gemeenten in Nederland (97%) zamelen drankenkartons in. Zij zijn over het algemeen tevreden over de inzamelrespons, de kwaliteit van het ingezamelde materiaal en de bijdrage van de inzameling aan de VANG (Van Afval Naar Grondstof)-HHA doelstellingen, die streven naar minder huishoudelijk restafval voor verbranding.

Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête die stichting HEDRA hield onder 105 respondenten van 110 Nederlandse gemeenten. Stichting HEDRA is een initiatief van Tetra Pak, Elopak en SIG, alle drie producenten van drankenkartons. Volgens de stichting is de inzameling van drankenkartons een groot succes.

Inzamelrespons

De respondenten verwachten een verhoging van de inzamelrespons. Bijna twee derde (64%) verwacht dat de inzamelrespons nog meer kan stijgen. In 2016 verwachtte iets minder dan de helft van de gemeenten dat een forse stijging van de inzamelrespons mogelijk was. Communicatie richting de burger zal, net als in 2016, een grote rol spelen volgend jaar.

Kwaliteit PMD

Uit de enquête van HEDRA blijkt ook dat het grootste gedeelte van de gemeenten (93%) drankenkartons inzamelt via bronscheiding: drankenkartons die samen met plastic en/of metaal in de PMD (plastic, metaal en drankkartons) –bak/zak worden ingezameld.

Ongeveer drie kwart (76%) van de gemeenten die op deze manier drankenkartons inzamelt, is tevreden met de kwaliteit van het ingezamelde materiaal. De belangrijkste redenen voor ontevredenheid hierover zijn vervuiling van PMD (met als gevolg afkeuring) en negatieve berichtgeving over de kwaliteit van PMD.

Duurzame doelstellingen

HEDRA vroeg ook aan de gemeenten in welke mate de scheiding van drankenkartons volgens hen bijdraagt aan bepaalde doelstellingen. De scheiding van drankenkartons leveren vooral bijdrage aan  de VANG-HHA doelstellingen en het verminderen van restafval, zowel in kleine als in grote mate. Verder zien gemeenten positieve gevolgen voor de inzameling van plastic door drankenkartons en in mindere mate ook voor de inzameling van metaal.

Bijdrage doelstellingen HEBRA

Inzamelfrequentie en omgekeerd inzamelen

Bijna twee derde van de gemeenten die PMD inzamelen via een bak of zak, geven aan initiatieven te nemen om een grotere inzamelrespons te realiseren. Gemeenten denken hierbij aan het wijzigen van de manier van inzamelen.

Dit kan door vaker PMD in te zamelen of door 'omgekeerd inzamelen’ (het restafval wegbrengen en PMD ophalen in plaats van andersom). Bijna de helft van de gemeenten (44%) is van plan het huidige inzamelsysteem aan te passen.